Obadja

GUDS KARAKTER / KJÆRLIGHET / TRO

I gode og onde dager

Det var Gud selv som gjorde ekteskapet til et symbol på forholdet mellom seg selv og sitt folk. Ordnin-gen ble innstiftet allerede i Edens hage, da Gud hadde skapt men-nesket: “Der-for skal en mann forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hus-tru, og de to skal være ett kjød.” (1.Mos. 2,24).

Ekteskapet, slik Gud innstiftet det, represen-terer et evig, nært og for-trolig forhold. Selv om de to fortsatt er to separate individer, er deres liv forenet som om de var ett. De lever med og for hverandre, styrker hverandre og gleder hver-andre. Forholdet kjennetegnes av gjensidig respekt, trofasthet og kjær-lighet.

Gud bruker denne ordningen som et bilde på forholdet til sitt folk. Jesus er brudgommen (Matt. 9,15; Joh. 3,29), og Han omtaler sitt folk som sin brud, eller som jomfruen Han er forlovet med (se Jes.54,1.5-6; Jer.31,32; Am.5, 2; Jes.37,22; 2.Kor.11,2; Åp.19,7-8).

Når noen gifter seg i våre dager, inngår de et løfte om evig troskap - i gode og onde dager. Det er ikke å forvente at hver dag vil bli “en dans på roser”, men de lover at ekte-skapet, tross alle prøvelser de vil bli utsatt for, vil bli bevart med alle dets kvaliteter.

Dette gir et fint bilde på hvordan Gud forholder seg til oss mennesker. Gud holder ikke sine velsignelser tilbake fra sitt folk, og hvis vi tenker etter, kan vi sikkert komme på mange velsignelser Han har gitt oss, både av materielle ting, gleder og erfaringer. I slike tilfeller kan vi kan-skje føle at Gud er veldig nær oss. Vi føler oss styrket og oppmuntret til å fortsette på livets vandring.

Men så hender det. Vi blir rammet av sorg, sykdom, plager, ensomhet, angst eller forskjellige problemer. Vi føler oss svake og mismodige - ensomme i et stort, tungt mørke. Har Han som vi en gang med glede omtalte som vår beste venn, forlatt oss?

Svaret er: Han har ikke det! Hos Gud “er det ingen forandring eller skiftende skygge” (Jak. 1,17). Han er den samme som Han alltid har vært. Han er like tro mot sitt “ekteskaps-løfte” i de onde dagene som i de gode!

Han sier: “...Frykt ikke, for JEG har forløst deg. Jeg har kalt deg ved navn, DU ER MIN. Går du gjennom vannene, skal Jeg være med deg, og gjenom elv-ene, skal de ikke skylle over deg. Går du gjennom ilden, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For Jeg er Herren, din Gud, Israels Hellige, din Frelser...” (Jes. 43,1-3).

Gud er like mye med oss når vi møter problemer og vanskelig-heter, som i de rolige dagene vi opplever. Han er like mye med oss når vi er syke, svake eller lider, som når vi er friske og sterke. Han er like mye med oss når vi opp-lever sorg, som når vi er glade. Han er alltid med oss - for Han er den samme, “i går og i dag..., ja til evig tid” (Hebr. 13,8).

Den samme Gud som var med deg da du hadde det bra, er den samme Gud som er med deg når du har det vondt. Han er ikke min-dre med oss i våre vanskeligheter, Han kommer enda nærmere.

Vår Gud er trofast - i gode og onde dager!

HMT

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006