Obadja

All naturens lover

Bor du i byen, eller et sted med masse mennesker? Da har du sikkert mange ganger tatt turen inn i en park for å få et glimt av trær og den fred naturen tilbyr. Midt i alt kaoset, eksosen og menneskene som haster fra butikk til butikk kan man ofte finne en liten grønn park. Andre bor i naturomgivelser og kan kjenne motsetningene mellom menneskenes egenskapte verden og naturen. Både verdslige og alle slags kristne finner fred og harmoni i naturen.

Mange mennesker har opplevd å komme i samtale med andre som har en negativ mening om Gud. Eller kanskje man selv har kritikk til Gud. Mange kjenner raseri eller irritasjon over mennesker som leser Bibelen eller som er kristne. De syntes de er litt «dumme» og kanskje også uten en «fri vilje», men bundet av alt Gud sier. Mange av oss har hørt det: «Religion og religiøse har skyld i all elendigheten på jorden!» Sjelden får man en mulighet til å svare dem, for de er ofte ikke interessert i svaret. Det følgende har også mange av oss hørt og noen av oss tenkt: «Hvordan kan du tro på dette [Bibelen]? Hvordan kan du tro på en god Gud? Er ikke denne boken skyld i kaos?» eller «Budskapet i denne boken er: Gjør som Gud sier eller dø! Kaller du det kjærlighet? Jeg kaller det diktatorisk og herskende!»

De siste tre fire generasjonene har blitt mer og mer opptatt av anarki. Alt fra hippi-tiden til dagens blitz-ungdommer og til mange helt ordinære mennesker i dag. Gud virker diktatorisk for dem, og de syntes den kristne teologi er undertrykkende. Ofte er det disse menneskene som uttrykker de meningene nettopp nevnt. Men ikke bare de. Mange kristne ønsker også at Gud skal styre verden uten lover.

Men vil de egentlig dette om de tenker litt over hva Guds lover er, og hvorfor de er?

Guds lover er ikke bare i de ti bud. Se rundt deg. Se på himmelen, om dagen skinner solen og om natten stjernene og månen. Vår jord er avhengig av den bane den går i, at den snurrer rundt. Hva ville skjedd om Gud sa: «Nok! La alle lover forsvinne!». Hva ville skjedd om jorden sluttet å snurre? Hvor lenge ville du ha eksistert? Hva ville skjedd om solen dro til en annen galakse, eller om jorden gikk ut av sin faste bane? Hvor lenge ville du overlevd før kulden hadde drept deg? Eller hvis solen gikk ut av sin bane og kom mot jorda, hvor lenge ville du kunne levd før du brant opp? Hva om det ikke var noen gravitasjonslov? Du skulle ut til butikken, men kom deg aldri dit for plutselig begynte du å falle oppover? Hva hadde skjedd med deg til slutt? De lover Gud satte ved skapelsen opprettholder ditt liv gjør de ikke? Hvordan kan noen si du ønsker at Gud skal fjerne de lover han har satt fra skapelsen? Hvor vanskelig hadde det ikke blitt å planlegge noe så enkelt som en solskinnstur i parken hvis du aldri visste når det ble mørkt og når det ble lyst, fordi det var ingen regelmessighet i det?

Alt som eksisterer er satt opp av en masse naturlover, og lovene er satt der for å skape orden og sameksistens. Forsvant disse lovene ville verden kol-lapset, jorden bli ubeboelig, og verken de som tror på Gud og de som forkaster Ham ville kunne leve.

I første Mosebok finner du beretningen om skapelsen. Han skiller lyset fra mørket, havet fra land, og skaper alle plantevekstene og dyrene. Hver morgen kom det dugg som ga vann og vekst til frukttrærne som Gud hadde skapt for å gi mennesker og dyr mat. Alt var i harmoni og tjente til det beste for hver skapnings liv og eksistens. Dyrene hadde instinkter som var fredelige, ikke som ledet til drap av hverandre. Tror du disse Guds lover kun var i naturen og universet? Nei, Guds lover var i alt Gud skapte, inklu-sivt mennesket. Se på hånden din. Hadde det ikke vært frustrerende om du ikke kunne kontrollere den? Tenk om hver gang du hadde tenkt å røre armen så fòr benet ditt opp isteden? Hva hadde skjedd om hjertet ditt ikke lenger ville slå eller om blodet sluttet å frakte surstoff til hjernen din? Eller om du ikke hadde hatt et immunfor-svar eller hvite blodlegemer? Tenk om du ikke hadde et immunforsvar som arbeidet for å drepe bakterier og viruser når de kom inn i kroppen din? Alt inne i kroppen er skapt, og Gud har laget lover for hver en-este celle i kroppen din. Hva skjer hvis noe inne i kroppen din ikke lenger ville følge de lover Gud had-de satt opp? Hva ville skjedd med deg? Hadde du kunne eksistert lenge? Ønsker du anarki? Naturen er bygd opp på masse lover, og du lever fordi disse lovene eksisterer.

Da Gud skapte mennesket var det ikke bare kroppen din som fulgte Hans lover og bestemmelser for din eksistens skyld, Han hadde også skapt lover i menneskets sinn, lover som var like naturlige som den loven som fikk jorden til å snurre rundt. Derfor tenkte heller ikke mennesket over det, fordi det var en selvfølge. Instinktet i mennesket var skapt slik at drap, hor og lignende ting ikke eksisterte. Mennesket fulgte Guds lov naturlig fordi det var en del av dem. Gud hadde skapt mennesket med disse lovene på sam-me måte som alle andre lover i skaperverket: For å opprettholde menneskets eksistens og harmoni. Likevel hadde mennesket en fri vilje.

Du kjenner historien. Eva forbrøt seg mot Guds ordning og lot seg lede av opprøreren Satan. Ved at mennesket begynte å synde, eller forbryte seg mot Guds lover, kom naturen mer og mer i ulage. Deres eksistens ble truet av den bane de var begynt å gå på. Mennesket kom i strid med de lover Gud hadde satt i dem, og de lover som før var naturlig ble nå unaturlig for dem. Ved å bryte de lovene Gud hadde satt opp ble menneskets egen eksistens naturlig truet. Snart smittet det over på dyrene, og heller ikke de fulgte de lover Gud hadde gitt dem for deres sameksistens. Mennesket begynte å drepe, stjele, misunne og krige.

I dag ser vi hele naturen har kommet i ulage. Enkelte steder blir det så kaldt at mennesker fryser ihjel, andre steder så varmt at mennesker dør av heteslag. Overforsvømmelser, orkaner, jordskjelv og mye, mye mer. Hele jorden er i ferd med å komme i ubalanse som en følge av den avstand mennesker har skapt mot Guds lover gjennom flere tusen år. Mennesket lever i en slags lovløs tilstand, de bryter alle fredelig lover for sameksistens. Ikke bare disse lovene bryter de, men også naturens lover. Hver dag heller de i seg litervis med drikke, mat og til-fredsstillende midler som svekker kroppen. De bryter de lovene Gud har satt opp når det gjelder hva som kan spises og hva som ikke kan spises. Re-sultatet er som alltid: vår eksistens blir truet. Vi dør som fluer av livsstil-sykdommer, hjerteproblemer, kreft og mange andre lidelser. Vår lovløshet rammer så våre barn ved at også deres eksistens blir truet og deres liv svekket. Lovløshet i moral har frembrakt utallige sykdommer. Mange barn er smittet gjennom foreldre. Noen mennesker har pådratt dem seg selv og andre blitt gjort vold mot. Aids er bare ett av dem. Jorden blir mer og mer forurenset. Det vi kaller sivilisasjon stjeler den rene luften vi trenger for vår eksistens og for at vi skal kun-ne være friske. Selv den musikken vi hører på, har forskning vist at får selv blomster til å visne når de er utsatt for lyden i lengre tid. Musikk som forvirrer hjerterytmen og forstyrrer cellene i kroppen.

Brudd av de lover Gud satte opp, resulterer i kaos: Kaos i menneskesinnet, kaos i menneskekroppen, kaos hos dyrene, kaos i hver del av naturen som Gud skapte. Og denne lovløsheten leder til kun en ting: Vår død og vår utslettelse. Jo mer mennesket prøver, jo verre ser det ut til å ende. Vi kan ikke skape ut fra ingenting, kun Gud kan.

Mennesket er ingen trussel mot Guds rike etter de valgte brudd mot Hans lov, de er selvøde-leggende. De ville aldri kun-ne overlevd uten Guds hjelp. Jesus fortalte oss: «For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene. ...Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange.» (Matt.24,7.12).

Gud hater lovløshet. Fordi den dreper alt som er av naturlover, morallover og rammer uskyldige så vel som skyldige. Barn lider under de mest grusomme tilstander. Misbruk og mord skjer overalt. Overalt! Det er ikke ett fristed. Vi må låse våre dører og vokte våre skritt. Lovløshet leder til undertrykkelse og ødeleggelse.

Men Gud hadde ikke glemt oss. Han ville gjerne gi oss en ny jord, hvor alt var i balanse igjen. Guds lov undertrykker ikke, den opprettholder glede og fred. Han har sagt: «Jorden skal tømmes fullstendig og bli helt ut-plyndret, for dette ord har Herren talt. Jorden sørger og visner bort, verden svinner bort og visner. De stolteste folk på jorden svinner bort. Jorden blir vanhelliget av dem som bor der, fordi de har overtrådt lovene, brutt forskriften og aktet den evige pakten for intet. Derfor blir jorden fortært av forbannelsen, og det er de som bor på den, som må bære skylden. Derfor brennes de som bor på jorden, og de menneskene som blir igjen, er få.» (Jes.24,3-6). «Du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.» (Åp. 11,18).

Jesus kom for å forkynne for menneskene en omvendelse og for å gi et gledesbudskap: Jeg vil ta straffen din, skape et nytt hjerte og en ny ånd i deg. Dette er den nye pakt som Han tilbyr menneskene: «Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter. Og Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk» (Heb.8,10). Deretter vil Han skape en ny jord, alt skal bli nytt, og elendigheten i denne verden skal ikke være mer. Faderen og Sønnen vil gi oss alt dette. Jesus har betalt dyrt for å kunne gi oss denne gaven.

Vet du hva apostelen Johannes fikk se, og som er beskrevet i Bibelens siste bok? «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høy rest fra himmelen som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud skal selv være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, for de første ting er blitt borte.» Så sa Han som satt på tronen: «Se, Jeg gjør alle ting nye.» Og Han sa til meg: «Skriv, for disse ord er sanne og troverdige.» Og Han sa til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden. Den som tørster, vil Jeg gi av kilden med livets vann uten betaling. Den som seirer, skal arve alle ting, og Jeg vil være hans Gud, og han skal være Min sønn. Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnere skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død.» (Åp.21,27).

Hva ville skjedd om Gud lot alle som har eksistert, få tilgang til den nye jord? Lovløsheten ville bare fortsatt og jorden ville igjen bli dratt mot ødeleggelse og kaos. Lidelsen ville fortsette. De som ikke ønsker å igjen komme i harmoni med Guds skaperverk, kan ikke arve den nye jord. Derfor står det: «Men det skal aldri noen sinne komme inn i den som gjør den uren eller er årsak til styggedom eller løgn, men bare de som er innskrevet i Livets Bok hos lammet.» (Åp.21,27). Jesus ville tilby alle denne gaven, men Han fortalte at det var en betingelse: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. ... Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike» (Joh. 3,5). Vi må omvende oss og la Gud gjenskape sitt bilde i oss, slik at vi kan leve i harmoni med den jorden han vil skape på nytt for oss. Men slik som lovene på jorden må gjenopprettes for å lage fred, må også Hans lover gjenskapes i våre hjerter og sinn for at freden skal kun-ne vare.

Videre sier Jesus: «Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene i Staden. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som lever i hor og morderne og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn. «Jeg, Jesus, har sendt Min engel for å vitne for dere om disse ting i menighetene. Jeg er Davids Rotskudd og Ættling, Den strålende Morgenstjernen.» Og Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører, skal si : «Kom!» Og den som tørster, skal komme! Og hver den som vil skal ta livets vann for intet!» (Åp.22,14-17).

Så, skulle Gud gjøre slik som mange ønsket, skulle Han da opphevet alle lovene Han har satt? Ville du rukket og nyte din «frihet» før naturen kollapset rundt deg og jorden sluttet å spinne rundt? Gud vil ikke ta fra deg din frihet, Han vil gi deg frihet. Mest av alt Han ønsker å gi deg livet. Det er ditt valg om du vil ta imot.

Vi kan ta oss en tur ut i naturen og se på trærne hvis grener beveger seg i den svale vinden. Den harmoni som vi føler i naturen, den stillhet og fred, den kan komme også inn i vårt hjerte og sinn. For menneskets uro er et resultat av et sinn og en kropp i ubalanse, og som trenger en Skaper til å gjenskape hjertet tilbake til Skaperens lov. Hvilket tilbud! RTS

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006