Obadja

Guds fottrinn

av Ingunn Femsteinvik

«Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.» Rom 13,11.

«Den store strid nærmer seg sin avslutning. Nyheter om ulykke på land og hav vitner om at alle tings ende er nær. Krig og rykter om krig forteller det. Skulle ikke den kristnes puls slå hurtigere når han aner at de store begivenheter rulles opp for oss? Herren kommer. Vi hører Guds fottrinn nærmer seg.» (Kraft fra det høye s.346).

DE 10 JOMFRUER.

«Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen 1» Matt.25,1.

En jomfru symboliserer menigheten. Det kan vi se når Paulus skriver til Korinter menigheten, som han har tro-lovet med en mann -Kristus- for å fremstille en ren jomfru-menighet- for Kristus.(2.Kor.11,2.)

Brudgommen er et bilde på Jesus. For Jesus selv fremstilte seg som brudgommen, da Johannes disipler spurte hvorfor de fastet og ikke Jesus og disiplene. Da svarte Jesus at de ikke kunne faste siden brudgommen var der, men når han går bort da skulle de sørge og faste. (Matt.9,14-15)

Lampen er et symbol på det profetiske ord. Som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Morgenstjernen er et bilde på Jesus.(2.Pet 1,19-21 og Åp.22,16.)

Jesus er verdens lys. Han er lyset i lampen. (Joh 8,12.)

Altså: er det menigheten som venter på Jesus, som har det profetiske ord- der Jesus er åpenbart.

KLOK ELLER UFORSTANDIG?

« Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige.De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine.»Matt 25,2-4.

Olje er et symbol på Herrens Ånd (= Guds Ånd= Den Hellige Ånd).Fordi da Samuel tok oljehornet med seg og salvet David, var Herrens Ånd med ham fra den dagen av. (1 Sam 16,13.)

«Så skal Jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder.

Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød.

Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.» Esek 36,25-27.

Her kan en se at Guds ånd forandrer menneskets måte å tenke og være på. Det blir et nytt menneske, det gamle er forbi. (2Kor. 5,17) Men hva er det gamle som blir borte?

«For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper* legemets gjerninger, skal dere leve.For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn.» Rom 8,13-14.


De som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Deres kjennetegn er at de ikke lever etter etter kjødet, men dreper ved Ånden legemets gjerninger. MEN hva er kjødets -legemets gjerninger?

«Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd,* hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridig-heter, sjalusi*, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord,* drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.» ( Gal 5,19-21.)

Her kan en se at kjødets legemets gjerninger ikke er å ettertrakte , og dette er det Guds Ånd vil ta vekk og gi oss noe nytt. MEN hva er det nye?

«Men Åndens frukt er: kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt*. Loven er ikke imot slike. Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden!»( Gal 5,22-25.)

Her kan vi se de forandringene som Guds Ånd gjør med menneske sinnet (hjertet). Hvordan harde mennesker blir milde, luringer blir ærlige (Sakkeus) osv... MEN hvordan kan dette skje?

«La dette sinn være i* dere, som også var i Kristus Jesus. Han, som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud,

men Han uttømte* Seg Selv, tok på Seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet**. Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han Seg Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.» Fil 2,5

Paulus oppfordrer her Filipperne til å la Jesu sinn være i dem, han som satte andre høyere enn seg selv - og hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Han sier ikke at dette er noe vi skal gjøre selv, langt derifra. La dette sinn være i dere, med andre ord: motstå ikke Guds Ånd når den virker på dere. For det er bare Guds Ånd som kan forandre oss mennesker, ved å rense vekk kjødets gjerninger og fylle oss med Åndens frukt.

« Vi må aldri glemme den sannhet at Herren kommer snart igjen. Vi må vedkjenne den oppgave vi har i denne forbindelse. Ved Den Hellige Ånd bør vi motstå de naturlig tilbøyeligheter, og luke bort fra vårt liv alt som ikke ligner Kristus. Slik skal vi berede oss for å ta imot Guds velsignelser. Han vil gi oss nåde og bringe oss i harmoni med Jesu tro.(Åp.14,12) I dette forberedelsesverket nyter hans folk store fordeler ved det lys vi har mottatt, i råd og advarsler Sent igjennom Guds talerør.» (Lys fra det høye s. 346.)

La oss gå litt tilbake. Vi så jo at de 5 kloke jomfruene hadde olje med seg. Oljen så vi symboliserte Herrens Ånd. Det er bare noen få som har erfaringen med Guds Ånd som forvandler menneskehjertet i harmoni med de 10 bud. Eks. Det er umulig å holde sabbaten hellig, uten Guds hjelp. Hvorfor? Jo, fordi det hjertet er fylt over av- det taler munnen. Derfor er det bare når Guds Ånd fyller hjertet, at en ikke taler tomme ord.(Jes.58,13-14.) Derfor ligger oppgaven vår i avsnittet ovenfor. Vi bør derfor ta imot Jesus i tro, slik at hans sinnelag kan fylle oss.

Å VÅKE!

«Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet.» (Matt 25,5)

Å sove er motsatt av å våke. Å våke er å være beredt til Jesu gjenkomst, og dermed ikke bekymre seg over vanskeligheter- men å stole på Guds hjelp og derfor gå ut i tro, og det å våke og be.

«Men ta dere i vare, så ikke deres hjerter blir tynget av rus, drukkenskap og bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over dere. For den skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden*.

Våk derfor, og be alltid om at dere må bli holdt verdige* til å unnslippe alt dette som skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen.» 2  Luk 21,34-36.


Å sove er å være i en ubevisst til-stand, der en er i sin egen verden og derfor legger enn ikke merke til det som skjer rundt.

«Fordi det er så mange som sover; Så mange som er på grensen til den evige verden sløser bort dyrebar tid; skjødesløs likegyldighet, må vi som tror, være edrue, våkne, alvorlige og flittige. Vi må våke og be!

Vi må ikke la kunnskapen om Kristi nær forestående komme miste sin kraft, så vi blir likegyldige og uoppmerksomme og slumrer inn. I søvne er vi i en urealistisk verden og ikke oppmerksomme det som skjer rundt oss...» (Kraft fra det høye 6 desember.)

Parallell: Guds folk

«Det er noen som er omgitt av sannhetens strålende lys [profetiske ord], og likevel er ufølsomme for det. De er trollbundet av fienden, fanget av hans trolldomsmakt. De bereder seg ikke for den store dag, som snart skal komme over verden. De synes så absolutt upåvirkeligt av sannheten.» (Kraft fra det høye, 6. desember.

(Sløser tiden bort i selvtilfresdsstillelse, likegyldighet som vi så)

ROPET!

«Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer.* Gå ut og møt ham! Da stod alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine.» (Matt.25,6-7)

«Rop av strupen, spar ikke! Oppløft din røst som en basun og forkynn for mitt folk dets overtredelse og for Jakobs hus dets synder!» (Jes 58,1.)

«Er det da ikke noen av de unge som er våkne? De som ser natten kommer, men også morgenen, bør virke med utrettelig energi for å vekke sine sovende kamerater. Dersom de ikke innser faren de er i, da be for dem, og vis dem ved ditt eget liv og din karakter at du tror at Kristus kommer snart. Det hurtige avtagende tidsrom mellom oss og evigheten skulle gjøre enda dypere inntrykk på oss. For hver dag som går, har i mindre tid igjen til arbeidet med å fullbyrde karakterdanningen.» (Kraft fra det høye 6 desember.)

OLJEN!

«Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene våre slokner. Men de kloke svarte og sa: Nei, gjør vi det, ville det ikke bli nok både til oss og dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» (Matt.25,8-9)

Vi kan ikke å få oljen ( Guds Ånd), av mennesker eller med menneskelige metoder. Guds Ånd som forvandler menneskets sinn, kan aldri noen skapning gi- siden det er Gud som holder alt oppe med sin makt.

«Selv om disse tre mennene, Noah, Daniel og Job, var midt iblant dem, kunne de bare utfri sin egen sjel ved sin rettferdighet, sier Herren Gud.» (Esek.14,14)

Blant Guds bekjennende folk vil det finnes noen - ja det vil nok bli de fleste - som søker å få oppleve Guds Ånds kraft. Men de går ikke til Gud som kan gi den ånden som forvandler menneskets hjerte, de vender seg til mennesker med dets erfaring. Men de kan ikke hjelpe dem, de kan bare vise frem Jesus.

Å våkne opp:» Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbaret ,er lys.

Derfor sier skriften: Våkn opp,du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef 5,13-14.

Her ser vi at det er noe som blir refset og avslørt av lyset. Men hva er lyset?

«Dere selv var jo en gang i mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn! For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet.» Ef 5, 8-9.


« Vi skal lyse opp denne verden ved å gjøre gode gjerninger.(Les: Matt 5,14-16 og Jes 60,1.) Herren venter at hans folk skal.. Gjenspeile lyset fra Guds karakter, slik Jesus gjorde. Når vi ser på Jesus, vil vi bli opplyst av hans underfulle lys. Hele vårt vesen vil være lyst, slik at lyset blir gjenspeilet fra oss til andre uansett hvor vi går. Kristus er veien sannheten og livet.(Joh 14,6.) I ham er det ikke noe mørke. Derfor vil det ikke være noe mørke i oss dersom vi er i Kristus.3 ( 1 Joh 1,3-7.)« Lys fra det høye s. 280.

« Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje! Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerter,

og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.» Ef 5,15-20.

En bør legge merke til at dem som er fylt av Guds Ånd; bruker tiden fornuftig og priser Herren med salmer, lovsanger og åndelige salmer i takk til Gud. Og ikke minst det å forstå hva Herrens vilje er.

Men hva er det lyset refser?

«Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! « Ef 5,11. Se: Gal 5, 19-21.Der fin-ner vi noen av dem nevnt.|

Å IKKE KOMME INN.

«Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var ferdige gikk inn med ham til bryllupet. Og døren ble stengt. Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp for oss! Men han svarte og sa: Sannelig sier Jeg dere: Jeg kjenner dere ikke.» (Matt.25,10-12)

«Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre», skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?» Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!»» (Matt. 7,21-23)

Her har vi noe å lære, som er viktig. Det om en kjenner Gud, kommer ikke an på om enn gjør store tegn, under, mange gode gjerninger. Det kan man rett og slett ikke bruke som et argument, fordi man mener at det skjer så mange bra ting. En kan mene og tro, men det er ikke slik. Det er om vi har lært Gud å kjenne igjennom Bibelen. Og om vi bruker den som en fasit, både i hva vi tror på og hvordan vi skal leve. (Matt7,24-25.)

Å FÅ KOMME INN.

«Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var ferdige gikk inn med ham til bryllupet. Og døren ble stengt.» (Matt.25,10)

De andre som ikke fikk komme inn var fordi de ikke kjente Jesus. Da må de som fikk komme inn ha kjent Jesus.

«Ved dette har vi lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. Den som sier: Jeg kjenner ham men ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham.» ( 1 Joh 2,3-5.) Senere skriver Johannes i samme brev: « For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.» (1 Joh 5,3.)

«Kom, mitt folk, gå inn i dine rom og steng dørene etter deg! Gjem deg, om så bare et lite øyeblikk, til vreden er forbi.» (Jes.26,20)

En kan legge merke til at de skulle gå inn og stenge døren etter seg- for å skjule seg for vreden. I Esekiel blir de beskrevet som de som ble spart fra vreden, hadde et merke på seg.


De sørget over alle stygge-dommene som skjedde.

«Herren sa til ham: «Gå midt gjennom staden, midt gjennom Jerusalem, og sett et merke på pannen til de mennene som sukker og stønner over alle styggedommene som blir gjort i hennes midte.» Til de andre sa Han mens jeg hørte det: «Gå etter ham gjennom staden og slå i hjel. La ikke deres øye vise medynk og vis ingen skånsel. Den gamle og den unge mann, jomfruen og det lille barnet og kvinnen, drep og ødelegg dem! Men kom ikke nær noen som har merket på seg. I Min helligdom skal dere begynne.» Så begynte de med de eldste som stod framfor huset.» (Esek.9,4-6)

Det var noen som skulle få Guds segl - merket - og deres kjennetegn er følgende:

«Etter dette så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner. De holdt jordens fire vinder, for at vinden ikke skulle blåse på* jorden, på havet eller på noe tre. Da så jeg en annen engel stige opp fra øst*, og han hadde Den levende Guds segl. Og han ropte med høy røst til de fire englene som det var gitt å skade jorden og havet, og sa: «Gjør ikke skade på jorden, havet eller trærne før vi har beseglet pan-nene til vår Guds tjenere.» Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet. Ett hundre og førtifire tusen av alle Israels barns stammer var beseglet.» (Åp.7,1-4)

Nedenfor er det beskrevet en gruppe- 144000- som hadde Guds segl i pannen, slik at de kunne bli spart før de fire engler ble sluppet løs til å skade jorden, havet og noe som helst tre. Beskrivelsen både fra Esekiel og Jesaja passer bra sammen , om noen som blir spart for vreden, ødeleggelsen. Fordi de gikk inn døren, og hadde et merke på seg.

«Deretter så jeg, og se, et Lam står på Sions berg, og sammen med Ham ett hundre og førtifire tusen som hadde Hans Fars navn skrevet på sin panne.» (Åp.14,1)

Det er verd å merke seg at de hadde Guds navn (Joh 1,29), skrevet på sine panner. I Joh 6,27 ser vi at menneskesønnen - Jesus - er seglet. Da kommer vi tilbake til disse ordene: « La dette sinn være i dere som og var i Kristus Jesus.(Fil 2,5.) De har Jesus sitt sinnelag. Les: Åp 14,4-6 og 12. De er som jomfruer, de følger Lammet hvor det går, de er en førstgrøde for Gud, de er uten løgn, de er uten lyte. Det er de som vil forkynne Guds budskap til verden. De blir betegnet som de som holder Guds bud og har Jesu tro. Guds tegn er sabbaten. Altså er den en del av Guds segl.

« Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulle være et tegn mellom meg og dem, for at de skulle vite at jeg er Herren.» Esk 20,12.

«Jeg er Herren deres Gud. Følg mine bud og hold mine lover og gjør etter dem! Hold mine sabbater hellige! De skal være til et tegn mellom meg og dere, for at dere skal vite at jeg, Herren, er deres Gud.» (Esk 20, 19-20.)

De har latt Guds ånd forvandle deres hjerter. Som vi så- la dette sinn være i dere- motstå ikke Guds Ånds påvirkning.

«Og gjør ikke Den Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag.» (Ef 4,30.)

Det er Den Hellige Ånd som gjør forandringene i hjertet, slik at vi kan holde sabbaten - som vi så. Derfor har vi fått den som et segl.

Herren Jesus foretar eksperimenter med menneskehjertet ved sin miskunn og nåde. Han gjør så underfulle forandringer at satan... bare blir stående og se på dem som en uintagelig festning for hans bedrag. Det er et uforståelig mysterium for ham. Gode engler.. Legger merke til det som skjer med forbauselse og glede. Falne mennesker, en gang verdens barn, blir oppdrat av Kristus til å ligne Gud i karakter, til å være Guds sønner og døtre og til å ta del i himmelens oppgaver og gleder.5" (Lys fra det høye 1 oktober)

Her er det en gruppe av Guds folk som søker Gud og Guds ånd som forvandler menneskets hjerte - og var blitt forvandlet slik at de ligner Kristus. Guds lov var skrevet i deres hjerter, de hadde Guds segl på sine panner - Guds navn skrevet der - som beskyttet dem mot ham som ville ødelegge dem.


«På grunn av den økende kraft i Satans fristelser, er den tiden vi lever i full av farer for Guds folk. Vi trenger stadig lære av den store lærer, slik at vi kan ta hvert eneste steg i trygghet og rettferdighet.

[Matt.11,29. Jesus er vår store lærer, aldri skulle noe menneske, kirkesamfunn være våre lærere, forbilder, eksempler istedenfor Jesus. Det er ham vi skal lære av og ingen andre.]

Forunderlige ting vil finne sted, og i denne tid vil Guds folk gi et levende vitnesbyrd

[«Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd.» (Åp.12,17) «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» (Matt.24,14) Se også 1 Joh 5,10-13.]

.i sitt liv. Når ondskapen hersker på alle kanter, skal det bli klart for verden at det fremdeles finnes noen som legger sin egen vilje til side for å gjøre det Gud vil. Guds lov er skrevet i deres hjerter og liv. ( Mat 7,21 og Ef 5,17-20)» Lys fra det høye s.346

«Og jeg er viss på at Han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.» (Fil.1,6)

Dersom vi skal stå fast i de prøv-elser som venter oss, må vi oppriktig berede oss. Dersom vi vil bevare vår troskap i de siste dagers forvirring og fristelse, må vi søke Herren i hjertelig YDMYKHET til å få visdom til motstå fiendens bedrag.» (Lys fra det høye s. 346)

«Det ligger store fristelser foran oss, harde prøvelser. Guds folk, som holder Hans bud, bør berede seg for denne prøvens tid. De trenger en dypere erfaring i dette som hører Gud til, og en praktisk kjennskap til Kristi rettferdighet. Profetens ord er ikke bare rettet til de vantro, men også til menighets-medlemmer: «Søk Herren mens han er å finne. Kall på Ham den stund Han er nær.» (Jes.55,6)

I vårt daglige liv bør vi vitne om den tro vi bekjenner.9" (Lys fra det høye s.346)

Kjære venn, har du gjort din lampe i stand - har du lys i den?

«Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for Menneskesønnens komme.» (Matt.25,13)

 

 

 

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006