Obadja

BSE update

av H.M.Trangerud

©Er de egentlig så dumme??

18.11.00: «I Frankrike griper angsten om seg, etter at det ble oppdaget at tre supermarkeder hadde solgt kjøtt fra storfebesetninger smittet av kugalskap.» «Slakteren Mikael Brousset fortviler: -Franskmennene er dumme som en saueflokk, slår han fast, og påpeker at en rekke dyr spiser animalsk fôr. Det gjelder også norsk laks, som like gjerne kunne spre kugalskap.» Franskmennene er dumme... Eller er de egentlig det?? «I Frankrike er det påvist kugalskap hos nær 100 kuer hittil i år, og flere tilfelle av den menneskelige formen, Creutz-feldt-Jakobs. To familier har nå tatt ut søksmål mot franske, britiske og europeiske myndigheter. Foreldrene til ett av ofrene, 19 år gamle Arnaud, sier de vil vite hvorfor sønnen må dø. Ifølge avisa Le Figaro kan vel 7000 mennesker utvikle sykdommen i de neste årene. Inkubasjonstida er lang.» Er franskmenn egentlig så dumme? «For å demme opp om psykosen [-men hva om man i stedet hadde stemplet det med «fornuft»? Ville flere kanskje følge deres eksempel idet de kutter ut og spise dyr som kan ta deres liv istedenfor å opprettholde det?] forbød regjeringen denne uka animalsk fôr til alle dyr.» Samtidig har Østerrike og Italia lagt ned forbud mot import av fransk storfe (levende) og t-bone-steak. Tyskland vurderer det samme, mens andre land (Russland, Ungarn og Spania) forbyr import av alt fransk storfekjøtt.

«I Storbritannia har 88 personer hittil dødd av den nye varianten av Creutzfeldt-Jakobs’ syndrom. ... I snitt stiger antall ofre med cirka 30 % i året. Forskernes problem er at de ikke vet når denne økningen kommer til å avta fordi de ennå ikke vet hvor lang inkubasjonstid sykdommen har...»

Kilde: Dagbladet, 18/11-00

Så rystes Tyskland...


27.11.00: Fredag 24.11. ble det påvist BSE i en slaktet, tyskfødt ku i Schleswig-Holsetein. «...aviser er fulle av lister over hvilke kjøttvarer som det ennå er trygt å spise. Der står ikke favorittmaten pølser, for her i landet er det tillatt å blande i både hjerne og benmarg, to av de farligste bærere av kugalskapsmitte (BSE). Bare pølsemakeren kjenner hele innholdet.» «Vissheten om at det bare foregår stikkprøvekontroll, skaper mer usikkerhet: Kan man overhodet stole på politikere somsenest i forrige uke forsikrer at alt tysk kjøtt er trygt, lød omkvedet i går. Mange vil i dag lese nyhetsmagasinet Der Spiegel med bekymring: -For hvert tilfelle av kugalskap som oppdag-es, har to syke dyr alt nådd ut til forbrukerne. Statistisk sett må tyskere alt ha spist flere titalls BSE-infiserte dyr, hevder den nederlandske virologen Albert Osterhaus som hører til en ekspertgruppe i EU.» Tyske myndigheter kritiseres for å ha forsømt forebyggende arbeid og ignorert vitenskaplige advarsler. En krisestab skal nå teste «alle slaktefe som er eldre enn 30 måneder. Og med virkning fra onsdag er det innført forbud mot bruk av kraftfôr laget av dyrekadavere. Dette billige og proteinrike fôret antas å bringe smitten rundt i næringskjeden. De økonomiske konsekvensene kan bli store. Bøndene krever å få bruke opp det de alt har på lager, og produsentene sier det kan bli vanskelig å skaffe nok alternativt fôr på så kort tid. Årlig produseres over en million tonn dyremel i Tyskland.»

Kilde: Aftenposten, 27/11-00

Frykt for kugalskap herjer i Europa

29.11.00: «Salget av storfekjøtt raser mens europeiske forskere frykter at nye tilfeller av kugalskap (BSE) bare er toppen av isfjellet.» Stadig nye land oppdager BSE i storfebesetninger: Storbritannia (177 000); Irland (546); Frankrike (179); Portugal (453); Spania (2); Tyskland (8); Nederland (6); Belgia (18), Luxembourg (1); Lichtenstein (2); Sveits (364); Danmark (2). «Britiske eksperter...tror resten av Europa nå kan oppleve en eksplosjon i antall tilfeller. Europeiske regjeringer tok ikke sykdommen på alvor, og risikerer nå å måtte ty til like drastiske virkemidler som britene for å få kontroll med sykdommen og gjenreise folkelig tillit.» Kugalskap, skrapesyke og Creutzfeldt-Jakobs er såkalte prionsykdommer, forårsaket av et protein (‘prion’) som angriper og ødelegger sentralnervesystemet. Prionene er funnet i hjerne, fyggmarg og lynfevev, og kan overføres fra ett dyr til ett annet, og til mennesker. Også blodoverføring kosmetikk og farmasøytiske produkter blir nåtillagt en viss smittefare!!

Kilde: Aftenposten, 29/11-00

Hva med Norge...


30.11.00: «Land som rammes av smitten, og de blir stadig flere, må foreta dramatiske inngrep for å utradere smittekildene. Men for mange har sittet for lenge på gjerdet, og den menenskelige varianten av kugalskap...har hittil tatt livet av 83 briter og franskmenn. Forskerne sier det er helt uvisst hvor stort omfanget kan bli, bare at antallet dødstilfeller som følge av smitten kommer til å vokse merkbart, og millioner av forbrukere i heler Europa har lagt om dietten.» «I går la for eksempel EU frem et forslag til totalforbud av benmel i alle typer dyrefôr i et halvt år fremover. Norge har innført dette forbudet bare for storfe...» Norges landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen sier at «bruken av benmel i fôr slik vi praktiserer det i Norge, er trygg. Men EU gjør ikke et slikt vedtak ut i løse luften, de mener det av helsemessige grunner er sikrest med et midlertidig totalforbud.» «Bruken av kjøtt- og benmel er allerede forbudt i Storbritannia, og både Frankrike og Tyskland ligger i startgropen. Men forsatt er såkalt dyrekannibalisme, hvor en hvor en dyreart spiser rester av sine artsfrender, utbredt i Europa, blant annet i Norge. I Norge er det forbudt å fôre storfe med kjøtt- og benmel fra storfe, selv om en fersk undersøkelse viser at dette likevel fortsatt (!) skjer til en viss grad. Norske testprogrammer er helt utilstrekkelige i forhold til hva EU planlegger. Ingen kan i dag garantere at noe europeisk storfekjøtt er BSE-fritt.» Dersom bruken av benmel i dyrefôr blir forbudt - om enn bare midlertidig - står man ovenfor et nytt problem: «hvor skal nå EU og Norge lagre alt kjøttavfallet som hoper seg opp? Det finnes ikke teknologi som kan forbrenne kjøttrestene på en miljømessig forsvarlig måte: 150 000 tonn dyreavfall hvert år bare i Norge, eller mellom 5000 og 7000 trailerlass, må bort.De foreløpige planene er å lagre melet til eventuelt senere bruk.» Men hva hjelper det å «lagre melet til senere bruk»? Det er bare å forskyve problemet i tid!

Norge regnes som et av de sikreste land i verden hva smittefare for BSE og CJ angår. Men hvor sikkert er det egentlig? Stikkprøver (!) utført av Statens landbrukstilsyn har «påvist ulovlige verdier av kjøttbenmel av drøvtyggerfôr.»

«Symptomer hos mennesker: utvikler seg over lang tid; bryter ned vitale deler av hjernen; forårsaker dementia; svekker musklene; svekker balansen. ... Uhelbredelig. Ca. 90 % der innen ett år etter at sykdomstegnene begynte.» Syk-dommen er «første gang beskrevet på 1920-tallet av de to østerrikske legene Hans Gerhard Creutzfeldt og Alfons Jakob, og har en bemerkelsesverdig lik forekomst over hele verden.»

Kilde: Aftenposten, 30/11-00

Ikke mulig å finne smitte på levende dyr

03.12.00: «Blodprøver eller prøver fra organer som kan inneholde smitte, kan ikke avsløre om levende storfe er smittet av kugalskap, BSE (bovin spongiform encefalopati). -Det er fortsatt bare ved å undersøke hjernen hos døde dyr, at vi kan påvise om et dyr har fått kugalskap. I dag har vi ikke noen metode til å påvise om et levende dyr er smittet, sier overveterinær Bjørn Brattberg ved Veterinær-instituttet.»

«Forskerne har ennå ikke oversikt over hvordan kugalskap utvikler seg fra smitten komme inn i dyret og til den ender i hjernen, der sykdommen slår ut. I en periode av sykdomsutviklingen finnes det smittestoffer i benmarg, lymfoid vev i tynntarmen og sentralnerve-systemet, men disse smittestoffene er det ikke mulig å oppdage på levende dyr

Kilde: Aftenposten, 3/12-00

Tilbake til Tyskland

21.12.00 : «De tre sikre tilfellene av BSE-smitte som er påvist i Tyskland de siste tre ukene, utgjør ifølge myndighetenes innrømmelse trolig bare toppen av isfjellet. 2.november ble ei ku slaktet i Weilheim-Schongau i Bayern etter at hun viste tegn på at sentralnerve-systemet var forstyrret. Først i går bekreftet landbruksmyndighetene i Bayern at kua kan ha vært BSE-smittet.»

«De grønne krevde i går at flere typer pølser skal trekkes tilbake fra markedet. Det dreier seg om pølser som inneholder malt ryggbein, og som er eldre enn fra 1.oktober. ... ingen tyske bønder og enda mindre forbrukerne kan føle seg trygge.»

«Forbrukernes panikk [-eller er det igjen snakk om en fornuftig beslutning?] får næring av ekspertenes advarsler om at storfe kan bære på BSE-smitten i årevis før sykdommen bryter ut - omtrent som hiv-smitte hos mennesker. ... Redselen sprer seg ytterligere ettersom for-brukerne blir klar over at hjerne- og ryggmargsmel fra storfe blir benyttet i pølsevarer, posteier, puddinger og i stor grad i ferdigretter som markedsføres som svine og kyllingprodukter

Kilder: Dagbladet, 23/12-00

Slurv fra myndighetene

23.12.00: Fire tilfeller av kugalskap er påvist i Bayern. Tyske myndigheter kritiseres for å ha ignorert advarsler om sannsynlig smitte i Tyskland og faren ved bruk av kjøttrester fra ryggraden i pølser og hamburgere, og forsømmelse av testing av dyr med BSE-symptomer. Dessuten skal de ha sett gjennom fingrene med bruk av ulovlig dyremel i storfefôr. Tross alt dette gikk de ut og erklærte tysk storfekjøtt for å være trygt. Nå letes det etter «syndebukker»...


Kilde: Aftenposten, 23/12-00

Strengere storfe-kontroll

02.01.01: «I dag starter franske myndigheter testing av alle kuer og okser som er eldre enn 30 måneder. ... I fjor ble det oppdaget mer enn 150 tilfeller av BSE i Frankrike, rundt fem ganger så mange som året før. Mennesker som spiser kjøtt fra BSE-smittede dyr, risikerer å få den dødelige Creutz-feldt-Jakobs sykdom (CJD).»

Kilde: Aftenposten, 2/1-01

Og så det siste...

17.01.00: I Italia er det første tilfellet av kugalskap siden 1994 oppdaget (da sykdommen ble funnet 2 britiskimporterte kyr på Sicilia). Polen forbyr nå import av storfekjøtt fra Italia, i tillegg til kjøtt fra Østerrike og ti andre europeiske land.

I Danmark ble nylig en hel besetning slaktet på grunn av BSE.

I Norge har det kommet frem at pølseskinn fra storfe fra land med BSE-smitte er blitt solgt på markedet, og det etter at myndighetene fikk vite om det i desember...

 

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006