Obadja

LIVETS

OG DOMMENS OPPSTANDELSE

av H.M.Trangerud

«Den timen kommer, da alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme frem. De som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.»

(Joh.5,28-29)

Jesus taler her om to oppstandelser; livets oppstandelse og dommens oppstandelse. Den første finner sted ved Hans gjenkomst. Når Jesus «med et rop, med en overengels røst og med Guds basun» stiger «ned fra himmelen», skal «de døde i Kristus ... stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften.» (1.Tess.4,16-17)

En nødvendig forvandling

Guds folk gjennom alle tider, som har sovet «dødens søvn» i jorden, vil ta del i den første oppstandelsen. Disse vil «oppstå uforgjengelige». Et menneske er forgjengelig og dødelig, og «dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.» (1.Kor.15,52.53) Derfor vil også de av Guds folk som lever og er igjen på jorden når Jesus kommer, bli forvandlet fra å være dødelige mennesker til å være udødelige seiersvinnere.

Det er denne forvandlingen Paulus beskriver i Korinterbrevet; Hvordan menneskeslekten, som har vært underlagt dødens makt, som et klimaks i frelsesplanen blir ikledd udødelighet og uforgjengelighet før de rykkes opp i skyer og tas med til himmelen.

-»Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun . For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.» (1.Kor.15,51-53)

Hvorfor er denne forvandlingen nødvendig? Paulus fortsetter sin beskrivelse med å si: «Når så dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd ? Dødsrike, hvor er din seier?» (v.54-55) Over dem som har del i den første oppstandelsen, livets oppstandelse, har døden ikke lenger noen makt. De er udødelige, og vil tilbringe en evighet sammen sin Gud og Frelser.

Valget er allerede gjort


Det er de som seirer, som vil få «ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis.» (Åp.2,7) Det er de som har fulgt Jesu oppfordring om at «hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg.» (Luk.9,23) Det er de mennesker som «tilhører Kristus» og «har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster». (Gal.5,24) De har gitt etter for Den Hellige Ånds påvirkning og valgt å stå på Guds side i den store striden. De har gått med på å la Gud forme og danne dem etter Sitt bilde. Hver synd Han har vist dem har de angret og bekjent, og Gud har tilgitt dem syndene og renset dem fra all urettferdighet (1.Joh.1,9). De har Guds lov skrevet i sitt hjerte og sitt sinn (Hebr.8,10).

Det som virkelig kjennetegner disse menneskene, er at de har latt Gud danne en karakter i seg, en karakter som er dannet etter det himmelske mønster, etter Guds bilde som gikk tapt under syndefallet, da mennesket kom inn under Satans, syndens far og dødens herres, makt. De har ved Guds kraft seiret over all bevisst synd, og de er klare til å bli ikledd udødelighet.

Den forvandlingen som finner sted, er ikke en plutselig forvandling av karakteren, i den forstand at man med ett får en rekke nye interesser og synspunkter 3  . Gud vil aldri tvinge noen til å velge sin side, og Han vil heller ikke behandle menneskene som maskiner eller marionettedukker. Han har gitt dem en fri vilje slik at de selv kan gjøre et valg, og det er nå, mens vi ennå lever på denne jorden, at vi må gjøre dette valget.

Derfor oppfordrer Gud oss inderlig om å ta imot Hans frelsestilbud. Nå! I dag! -»I dag, som det er blitt sagt: I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter.» (Hebr.4,7) Profeten Sefanja skriver: «Samle dere, ja kom du skamløse folkeslag, før rådslutningen blir fullbyrdet, -den dagen kommer farende som agner-, før Herrens brennende vrede kommer overdere, før Herrens vredes dag kommer over dere!» (Sef.2,1-2)

De som har valgt å holde fast ved synden, -valgt å fortsette å bryte Guds lov-, vil ikke ved Jesu gjenkomst bli forvandlet slik at de får en ny karakter. Det er i dette livet grunnlaget for det evige liv blir lagt. Har de valgt å leve i ulydighet, vil ikke Gud plutselig forvandle dem til å bli lydige. Hadde Han tvunget ned over dem en ny karakter, ville dette innebære det samme som å frata dem deres frie vilje. Men slik arbeider ikke Gud. Han har gjort alt Han kan for at de skal velge livet og velsignelsen, men Han godtar deres valg.

Hverken døden eller synden vil ha makt over dem som har del i den første oppstandelsen. De er seiervinnere, og deres seier er fullstendig. «Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer...» (Åp.21,4) -»Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd [synden]? Dødsrike, hvor er din seier?»

Dødens søvn

Før vi går videre, er det en viktig brikke som må legges på plass. Blant de mange hedenske tradisjonene som trengte seg inn i kristendommen i løpet av de første århundrene e.Kr., var en lære om døden som står helt uten et bibelsk fundament. Greske filosofer hevdet at et menneske bestod av to deler, den evig eksisterende sjelen og det laverestående legemet. Når et menneske dør, forlater sjelen legemet og fortsetter å eksistere i en renere tilstand.

Kirkefaderen Augustin (354-430 e.Kr.), som var biskop i Hippo (Nord-Afrika), forente disse ideene med den kristne kirke. 4  Siden den gang har læren om sjelens udødelighet blitt betraktet som et kristent dogme, og den har gitt grobunn til flere løgner, slik som læren om et brennende helvete, avlatshandel og ikke minst spiritisme, alt under «kristendommens» kappe.


Det er neppe uriktig å si at de fleste kristne i dag tror at mennesket har en udødelig sjel. Når noen dør, blir det gjerne sagt at de kommer til himmelen eller til paradis, -uavhengig av om de har gjort gode eller onde ting. Alternativet til himmelen, som blir sett på som et brennende helvete hvor de døde må lide i resten av evigheten, er ikke særlig hyggelig å tenke på og blir derfor gjerne unngått. Samtidig lyder det ulogisk; Hvordan kan en kjærlig Gud som elsket verden så høyt at Han gav alt for å redde den, tillate at noen pines på en slik grusom måte i all evighet? Nettopp denne tanke har fått mange til å ta avstand til kristendommen. En gud som er så grusom, er lite fristende å tjene, samtidig som det gjør hele kristendommen selvmotsigende og usammenhengende. Men Bibelen har aldri hevdet at det finnes noe brennende helvete hvor stakkars syndere må tilbringe evigheten. Denne læren er en av Satans oppfinnelser for å skremme mennesker, gjøre livet vanskelig for dem og lede dem bort fra Gud. Dessverre har det vært et effektivt våpen...

Israels kong David regnes som en gudfryktig og rettferdig mann. Likevel forteller Bibelen at «David for ikke opp til himlene.» (Apg.2,34) Spørsmålet blir da; Hva skjedde med David? Og hva med alle de andre gudfryktige menneskene som har dødd opp gjennom tidene? Hvor er de? Om det som skjer når et menneske dør, forteller Guds ord: «Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden [=livsånden eller livspusten] 5  vender tilbake til Gud som gav den.» (Fork.12,7)

Spiritismens inntog har gjort at mange tror at de kan prate med sine avdøde slektninger, eller at de sitter et sted i himmelen og ser ned på jorden og følger med på hva de levende gjør. Dette er også i motsetning til Bibelens lære. «For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting... Også deres kjærlighet, deres hat og deres misunnelse er nå gått tapt. Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen.» (Fork.9,5-6)

«De døde lover ikke Herren, heller ikke alle de som farer ned i stillheten.» (Sal.115,17) «For dødsriket kan vel ikke prise Deg. Døden kan vel ikk love deg. De som går ned i avgrunnen kan vel ikke håpe på Din sannhet.» (Jes.38,18)

«Men en mann dør og ligger kraftløs. Sannelig, når mennesket utånder, hvor er han? Som vannet forsvinner fra en sjø, og en elv blir uttørket og tørker opp, slik legger mennesket seg ned uten å reise seg. Så lenge himmelen er til, våkner de ikke, og ingen vekker dem fra deres søvn(Job.14,10-12) Det er viktig å være klar over at døden er en bevisstløs tilstand, en søvn. Og ingen døde vil våkne opp igjen fra sine graver før oppstandelsen når Jesus kommer igjen.

Læren om at sjelen er udødelig har også svekket troen på Jesu gjenkomst og oppstandelsen. Hvis man fortsatte å leve etter sin død, hvorfor og fra hva skulle man da stå opp? Men om alt rundt oss skulle virke forvirrende, kan vi trygt stole på Jesu egne ord: «Hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag.» (Joh.6,40)

Dommens oppstandelse

Livets oppstandelse skjer altså når Jesus kommer igjen, og de som vekkes opp, vil bli ikledd udødelighet og tas med til himmelen. Så når er det da at dommens oppstandelse vil finne sted, og hva innebærer denne?


Jesu gjenkomst vil være en stor gledens dag for dem som har seiret og for englene. For de ugudelige, de som har valg å fortsette et liv i synd og ulydighet mot Gud, vil dagen derimot være et forferdelig mørke. «Og kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførerne, de mektige menn, hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene. Og de sier til fjellene og klippene: «Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For Herrens vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?» (Åp.6,15-17)

Jesaja skildrer den samme begivenheten: «Menneskets stolthet skal bøyes, og menns hovmod skal bli ydmyket. Herren alene skal være opphøyet på den dagen, men avgudene skal helt og fullt bli borte. De [menneskene; de som stod imot Gud] skal gå inn i klippegrottene og inn i jordhulene, bort fra Herrens gru og herligheten ved Hans majestet, når Han reiser seg og for å få jorden til å skjelve. På den dagen skal mennesket kaste bort sine avguder av sølv og sine avguder av gull... Så skal de selv flykte inn i klipperevner og inn i bergkløfter, bort fra Herrens gru og herligheten ved Hans majestet...» (Jes.2,17-21)

«Se, Herrens dag kommer, grusom, med harme og brennende vrede, for å legge landet øde. Han skal ødelegge synderne der. ... Jeg vil kreve verden til regnskap for ondskapen, og de ugudelige for deres misgjerning. Jeg vil gjøre ende på de hovmodiges stolthet og ydmyke voldsmennenes hovmod.» (Jes.13,9.11)

«Se, den dagen! Se, den kommer! ... Volden reiser seg til et ris for de ugudelige. Ingen av dem skal bli tilbake... De skal kaste sitt sølv ut på gatene, og sitt gull skal de regne som noe urent. Deres sølv og deres gull skal ikke være i stand til å utfri dem på Herrens vredes dag...» (Esek.7,10.11.19)

«Se, Herren gjør jorden tom og legger den øde, omvelter dens overflate, og dem som bor der, sprer Han omkring. ... Jorden skal tømmes fullstendig og bli helt utplyndret, for dette ordet har Herren talt. ... Jorden brytes i småbiter, jorden kløves og revner, jorden rystes voldsomt. Jorden raver og sjangler som en drukken og svaier som et skur. Dens overtredelse skal hvile tungt på den, den skal falle og ikke reise seg igjen.

På den dagen skal det skje: Herren skal gjengjelde de opphøydes hærskare i det høye og jordens konger på jorden. De skal samles sammen som fanger i fangehullet. De skal stenges inne i fengsel. Etter mange dager skal de få sin gjengjeldelse (Jes.24,1.3.19-22)

De ugudelige som lever når Jesus kommer igjen, vil måtte følge etter sine forgjengere i døden. Jorden vil legges fullstendig øde; Guds folk blir tatt med til himmelen, de ugudelige dør. På denne måten blir de [de ugudelige] ‘stengt inne i fangehullet’. De vil være ‘stengt inne’ i dødens søvn frem til den dagen da den andre oppstandelsen, -dommens oppstandelse-, finner sted. Da, «etter mange dager, skal de få sin gjengjeldelse.»


Men forteller Bibelen oss når dette vil skje? Etter hvor mange dager? Ja, i Åpenbaringsboken blir vi fortalt om en periode på 1000 år, som begynner ved Jesu annet komme. I denne perioden vil Guds folk være sammen med Ham i himmelen, eller som Johannes skriver: «de levde og regjerte med Kristus i tusen år.» (Åp.20,4) Vi blir også fortalt om de ugudelige at «de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.» (v.5) Dommens oppstandelse finner altså sted tusen år etter Jesu gjenkomst og livets oppstandelse, og i mellomtiden vil jorden være tom for mennesker og ligge øde. (Vi skal se nærmere på denne perioden på tusen år og hva som skjer når den er over, i neste nummer.)

Guds kall og advarsel

Gud ønsker at alle mennesker skal velge Hans side, slik at de kan ha del i den første oppstandelsen og være sammen med Ham i evigheten. Han har allerede betalt den høye prisen det kostet å forløse den falne menneskeheten. Det Han venter på, er vår respons. Han ønsker ikke at noen skal komme til Ham av frykt for straff og dom, men at de skal ta imot Ham og lyde Ham i kjærlighet. Han sier til hvert eneste menneske: «Frykt ikke! Jeg har løst deg ut, Jeg har kalt deg ved navn, du er min.» (Jes.43,1)

Den samme Gud som i kjærlighet gav alt for denne verden, ønsker like mye å advare menneskene om det som vil komme over jorden. «For Han har fastsatt en dag da Han skal dømme verden i rettferdighet...» (Apg.17,31) Derfor sier Han også: «Samle dere, ja kom, du skamløse folkeslag, før rådslutningen blir fullbyrdet, ... før Herrens brennende vrede kommer over dere, før Herrens vredes dag kommer over dere!

Søk Herren, alle dere ydmyke på jorden, dere som holder oppe Hans rettferdige dom. Søk rettferdighet, søk ydmykhet. Kanskje dere kan bli skjult på Herrens vredes dag.» (Sef.2,1-3)

«Vask dere, rens dere! Få deres onde gjerninger bort fra Mine øyne. Hold opp med å gjøre det onde! Lær å gjøre det gode! Søk rettferdig dom! Led undertrykkeren på rett vei! La den farløse få sin rett! Før enkens sak!

Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren: Om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som ull.

Hvis dere er villige og lydige, skal dere spise av det gode i landet. Men dersom dere er uvillige og gjør opprør, skal dere fortæres av sverdet. For Herrens munn har talt.» (Jes.1,18-19)

HMT

  1 .1 Sml. 1.Tess.4,16 og Åp.11,15-18

  2 .2 «Dødens brodd er synden...» (v.55) I likhet med døden, vil heller ikke synden ha noen makt over de mennesker som har valgt Guds side i den store striden. Synden, som helt siden syndefallet har holdt menneskene i trelldom, har fullstendig mistet sin makt over dem, og vil bli utryddet når Gud «gjør alle ting nye».


  3 .5 Endring av karakteren må foregå i dette liv. Jesus har lagt alt til rette for at vi skal kunne seire over enhver synd. Etter syndefallet kom mennesket under Satans herredømme, i og med at Adam og Eva valgte å følge hans råd i stedet for Guds. Følgelig er det også umulig for et menneske å stå imot synden i egen kraft, - nettopp fordi vi har en fallen natur (kjød, sarx på gresk). Jesus tok på seg denne naturen da Han kom til jorden som et menneske; «Ordet [Jesus] ble kjød [sarx].» (Joh.1,14) Med menneskets falne natur viste Jesus at det går an å leve et liv uten synd, dersom vi overgir oss fullstendig til Gud og tar imot Hans kraft til seier. Jesus tilbrakte timer sammen med Faderen i bønn, og Han hentet kraft til den gjerning Han skulle utføre. Han viste oss oppskriften på seier over synd. Den kraft som hjalp Jesus til å leve et syndfritt liv, står også tilgjengelig for oss. Satan, syndens far og dødens herre (Hebr.2,14), har ingen makt over noe menneske dersom dette setter sin lit til Gud! Ingen synd eller fristelse eller tilbøyelighet er for stor til at vi med Guds hjelp kan seire over den. Derfor er det viktig at vi overgir all bevisst synd, all synd som Gud viser oss, til Ham, slik at Han kan tilgi oss og rense oss fra den. Resultatet av Guds arbeid med den kristne, er en endret karakter.

Når Jesus kommer igjen, vil vi bli forvandlet, men dette er en forvandling fra dødelig (hvor vi er under dødens makt) til udødelig (hvor vi kan leve evig). Dødens makt er fullstendig brutt! Det er altså ikke snakk om en endring av selve karakteren . Men, vil noen kanskje spørre, betyr dette at vi vil fortsette å synde i evigheten? Og hva med de synder som vi ikke har vært klar over, og som vi ennå ikke har rukket å overgi til Gud (noe vi etter vår innstilling straks ville ha gjort dersom Gud hadde vist oss dette problemet)? Det menneske som har vunnet seier vil ikke fortsette å synde. Det har allerede overgitt seg selv fullstendig til Gud, og er villig til å følge Ham hvor enn Han måtte lede dem og gi slipp på alt Han måtte be dem. Et av spørsmålene som blir stilt av de troende ved Jesu gjenkomst, er: «Død hvor er din brodd?» (1.Kor.15,55) I neste vers får vi vite at «dødens brodd er synden». I likhet med døden, har synden mistet all makt over de menneskene som har valgt Guds side. Satan kan med andre ord ikke tvinge noen til å synde mer. De er fullstendig fri fra Hans herredømme. «Han [Gud] er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.» (Kol.1,12-13)

Se også artiklene Å redde liv og Guds fulle rustning i OBADJA nr.2, 1999

  4 .3 Augustin hadde selv tilhørt manikeismen (en gnostisk sekt) hvor Platons lære om de to verdener -sanseverdenen (det vi ser rundt oss) og ideverdenen (hvor alt, inkl. sjelen, eksisterte evig)- stod sterkt. Augustin får nå ære for (bl.a. ved høyere utdanningssteder for teologer) å ha smeltet platonismen sammen med kristendommen. Mer om dette og læren om en udødelig sjel, se artikkelen En udødelig sjel? i OBADJA nr.2, 1999

  5 .4 Da Gud skapte mennesket, formet Han det «av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor.» Resultatet var «en levende sjel». (1.Mos.2,7) Det var altså: Jordens støv + Livets ånde = En levende sjel (et menneske). Når et menneske dør, vender denne livsånden tilbake til Gud, mens legemet blir igjen til jord. «For av støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» (1.Mos.3,19)

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006