Obadja

JESU GJENKOMST

av H.M.Trangerud

“For som lynet kommer fra øst og blinker like til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.”

(Matt.24,27)

Jesu gjenkomst blir ikke en hendelse som kun et fåtall personer på et bestemt sted av kloden vil være vitne til, men en begivenhet som hele verden vil merke. Det blir den største i jordens historie. Før Han kommer, vil “falske kristuser og falske profeter stå frem og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig.” Jesus har sagt oss det på forhånd: “Så hvis de da sier til dere: “Se, Han er i ørkenen!” da gå ikke ut dit. Eller “Se, Han er i de innerste rommene!” så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker like til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.” (Matt.24,24-27)

Min lønn er med Meg

Selv om mange er blitt forført på forhånd, -”fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten” (2.Tess. 2,10)-, vil ingen være i tvil når den virkelige Kristus kommer i himmelens skyer. “Hans herlighet dekkerhimmelen, og jorden er full av Hans pris. Stråleglansen er som lyset. Det går lysstråler ut fra Hans hånd, og der gjemmes Hans kraft.” (Hab.3,3-4)

Johannes fikk se denne begivenheten i ett syn: “Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og Han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og Han både dømmer og fører krig i rettferdighet. ... Han er kledd i enkjortel dyppet i blod, og Hans navn er Guds ord. Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvite og rene, fulgte Ham på hvite hester. ... Og Han har et navn skrevet på Sin kjortel og på Sin hofte: KONGERS KONGE OG HERRERS HERRE.” (Åp.19,11.14.16)

Mange mennesker idag unnlater å ta en bestemt stilling i forhold til kristendommen, samtidig som de har en viss tro på at Jesus vil komme tilbake. De tenker som så at når Han kommer, kan de omvende seg, angre alle sine synder og overgi seg til Gud. Men da er det forsent. Når Jesus kommer har Han allerede avgjort hvert menneskes sak. Dommen som nå pågår i himmelen, vil da være ferdig. Han sier til oss i dag: “Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” (Åp.22,12)


Jesu første komme til denne verden var som offerlammet. Som døperen Johannes sa: “Se, Guds Lam, som bærer bort verdens synd.” (Joh.1,29) Han, som selv ikke hadde syndet, bar hele verdens skyld og straff, slik at vi ikke skulle behøve dø, men i stedet ha evig liv. Hver den som tar imot Jesus som sin Frelser og Stedfortreder, vil få del i denne arven.

Ved Hans andre komme er det annerledes. “For dem som venter på Ham med iver, skal Han vise seg for annen gang, uten å bære synd, til frelse.” (Hebr.9,28) Når Jesus kommer igjen, vil Han ikke på ny ta bort verdens synder. Dette har Han allerede gjort, da Han døde for oss på Golgatha. De som da ikke har valgt å ta imot Ham, -å ta imot den tilgivelse og nåde Han har tilbudt-, vil heller ikke kunne gjøre det nå.

Før Jesus kommer, har Han sørget for at alle mennesker er blitt advart. De har fått høre frelsestilbudet og advarselen, og de har gjort sitt valg. Nå må de høste konsekvensene av dette. Enten vil de få “syndens lønn” som “er døden” (Rom.6,23), eller de vil få høre ordene: “Kom, dere som er velsignet av Min Far. Arv det riket som er gjort ferdig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.” (Matt.25,34)

Det er nå vi må gjøre vårt valg. “I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter.” (Hebr.4,7) “Søk Herren, alle dere ydmyke på jorden, dere som holder oppe Hans rette dom. Søk rettferdighet, søk ydmykhet. Kanskje dere kan bli skjult på Herrens vredes dag.” (Sef.2,3)

Herrens dag

Det har lenge vært en populær tanke i kristne kretser at når Jesus kommer, så vil Han opprette et fredsrike eller et tusenårsrike her på jorden. Tanken var spesielt populær i middelalderen og har holdt stand helt til i dag, enda den står uten bibelsk fundament. Perioden på 1000 år står i Bibelen kun omtalt i Åpenbaringsboken. Ganske riktig inntreffer den etter Jesu gjenkomst, men det er noe helt annet som vil skje enn det mange lærer i dag. Dette skal vi komme tilbake til senere.

Gud har latt flere av Sine profeter få syner om hvordan Jesu gjenkomst vil bli. Joel skriver: “Blås i basunen på Sion , og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle som bor i landet skal skjelve. For Herrens dag kommer, for den er nær. ... Herrens dag er stor og meget fryktinngytende. Hvem kan utholde den?” (Joel 2,1.11) Profeten Malaki blir også forferdet over det han får se: “Men hvem kan holde ut den dagen Han kommer? Og hvem kan bli stående når Han viser seg? For Han er som smelterens ild og vaskerens såpe...”(Mal.3,2)

Herrens dag er nær, den store, den er nær og fremskyndes raskt. Hør lyden av Herrens dag! Der roper den mektige bittert,” skriver Sefanja, og han fortsetter sin beskrivelse: “Den dagen er en vredes dag, en dag med trengsel og nød, en dag med ruin og ødeleggelse, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke, en dag med basun og krigsrop... Jeg skal føre trengsel over menneskene, og de skal gå som blinde, fordi de har syndet mot Herren. Deres blod skal bli utøst som støv, og deres kjøtt som avfall. Verken deres sølv eller deres gull skal kunne utfri dem på Herrens vredes dag. Men helejorden skal bli fortært av Hans nidkjærhets ild. For Han skal la en brå ende komme over alle dem som bor på jorden.”


Derfor: “Samle dere, ja kom du skamløse folkeslag, før rådslutningen blir fullbyrdet, -den dagen kommer farende som agner-, før Herrens brennende vrede kommer over dere, før Herrens vredes dag kommer over dere!” (Sef.1,14-18; 2,1-2)

Han kommer til dom

Jesus kommer ikke for å opprette et idyllisk fredsrike på denne fordervede kloden. Han kommer med Sin lønn for å gi enhver igjen etter sin gjerning. For dem som har tatt imot Ham, innebærer dette en gledens dag hvor de skal få møte sin Frelser og Gjenløser. Men for de ugudelige, de som har trosset Guds kall og valgt å ignorere Hans bud, er dette en forferdelig tid. For dem blir det en pinsel å se den herlighet og renhet som omgir Guds Sønns trone, Han som de fornektet.

“Og kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførerne, de mektige menn, hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene. Og de sier til fjellene og klippene: “Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?” (Åp.6,15-17)

“Ve den dagen! For Herrens dag er nær. Den skal komme som en ødeleggelse fra den Allmektige.” (Joel 1,15) “Se, Herrens dag kommer, grusom, med harme og brennende vrede. Han skal ødelegge synderne der.” (Jes.13,9)

Jesus selv sier: “Jeg skal komme nær hos dere for å felle dom. Jeg skal være rask til å vitne mot trollmenn, mot ekteskapsbrytere, mot dem som sverger falskt, mot dem som holder lønnen tilbake for dagarbeideren, og som undertrykker enken og den farløse, som fordreier retten for den fremmede og ikke frykter Meg.” (Mal.3,5)

I verdens øyne blir gjerne den som har rikdom, berømmelse og makt sett på med beundring og behandlet annerledes enn den som ligger i rennesteinen. Slik vil det ikke bli når folkene skal få sin lønn. En rik morder vil få samme straff som en fattig morder. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Han ser på hjertet, på hva som bor i menneskets indre. Ingen kan kjøpe seg fri fra Hans vrede, eller unnskylde seg med at han har en høy stilling. I Guds øyne er synden bare en ting: synd. -”Han kommer til dom for jorden. Han skal dømme verden med rettferdighet, og folkene uten forskjell.” (Sal.98,9)

“Se, Herren gjør jorden tom og legger den øde, omvelter dens overflate, og dem som bor der sprer Han omkring. Det skal skje: Som det går med folket, så også med presten, som med slaven, så også med hans herre, som med tjenestepiken, så også med hennes husfrue, som med kjøperen, så også med selgeren, som med långiveren, så også med låntakeren, som med innkreveren, så også med skyldneren.

Jorden skal tømmes fullstendig og bli helt utplyndret, for dette ordet har Herren talt.” (Jes.24,1-3)

Hvorfor jorden legges øde?


Helt siden synden oppstod, har det vært en kamp mellom godt og ondt, mellom Gud og Satan. Da Satan i skikkelse av en slange lokket Eva og Adam til å vise ulydighet mot Gud, kom de inn under hans makt og syndens forbannelse, som er døden. Men Gud hadde en løsning, en frelsesplan. Jesus skulle være vårt syndoffer. 2  Han skulle ta på seg våre synder og lide straffen for dem, slik at vi kunne gå fri, -dersom vi velger å ta imot Ham.

Det er synden som var årsaken til at Satan og de englene som fulgte ham, ble kastet ut av himmelen. 3  Det er synden som var årsaken til at Adam og Eva ble stengt ute fra Edens hage og fratatt retten å spise av Livets tre. Det er synden som er årsak til all elendighet vi ser rundt oss i dag, og det er synden som er årsak til at Jesus måtte lide og dø på korset.

Gud er kjærlighet, og Han ønsker det beste for alle sine skapninger. Derfor kan Han ikke la synden fortsette å herske i all evighet. Vi har sett hvilken grusomhet det har ført til i løpet av 6000 år, -hvem ville orke å leve under slike forhold for alltid? Gud har fastsatt en tid når Han vil utslette synden fullstendig fra hele universet. Derfor skal jorden “tømmes fullstendig” og synderne der bli ødelagt.

Gud har gjort alt som står i Hans makt for at hvert eneste menneske skal vende om, slik at de kan unnslippe Hans vrede og få del i den evige arven. Han har ikke latt ett eneste middel forblitt uprøvd. Jesu offer var nok til å sone hele menneskehetens straff. Har vi noen grunn til å tro at Han ikke har gjort alt for at disse, som Han har frikjøpt med sitt eget blod, skal vende om så Han får lege dem?

“Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige venderom fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø, Israels hus?” (Esek.33,11)

Men Gud tvinger seg ikke på noen. Han lar det være opp til hvert enkelt menneske å velge hvem det vil tjene, - kongenes konge og herrenes herre eller syndens herre, Satan. Når alle mennesker har gjort sitt valg, kan Gud fullbyrde dommen over synden. Da kan Han rense jorden fra den elendighet som har preget den så altfor lenge.

“Jorden sørger og visner bort, verden svinner bort og visner. De stolteste folk på jorden svinner bort. Jorden blir vanhelliget av dem som bor der, fordi de har overtrådt lovene, brutt forskriftene og aktet den evige pakten for intet.

Derfor blir jorden fortært av forbannelsen, og deter de som bor på den, som må bære skylden.Derfor brennes de som bor på jorden, og de menneskene som bli igjen, er få. 5 “ (Jes.24,4-6)

Så når Jesus kommer igjen, vil tiden være ute for de ugudelige. De får ikke lenger noen sjanse til å vende om, -den har de alt forspilt.

“Fordi jeg har kalt og dere avslo,... fordi dere ringeaktet alle mine råd, og ikke ville ha tilrettevisning... Fordi de hatet kunnskap og ikke valgte Herrens frykt, ville de ikke ha mitt råd, og de foraktet all min tilrettevisning. Derfor skal de få spise frukten de får av sin egen vei, og mettes av sine egne råd.” (Ord.1,24.25.29-31)


Jorden legges fullstendig øde. Det vil ikke være et eneste menneske igjen. (Hva som skjer med de som har valgt Guds side, skal vi snart komme inn på.) Jorden vil bli kraftig rystet. Byer og store fjell vil styrte sammen. Havet vil bruse kraftig, og øyer vil vike plassen for vulkanske utbrudd.

“Jorden brytes i småbiter, jorden kløves og revner, jorden rystes voldsomt. Jorden raver og sjangler som en drukken og svaier som et skur. Dens overtredelse skal hvile tungt på den, den skal falle og ikke reise seg igjen.” (Jes.24,22)

“Fjellene skaker foran Ham, haugene smelter, og jorden løfter seg for Hans åsyn, ja, verden og alle som bor i den. Hvem kan stå seg for Hans vrede? Hvem kan reise seg for Hans brennende vrede? Hans harme blir utøst som ild, og klippne styrter sammen for Ham.” (Nah.1,5-6)

“Skyer og skodde omgir Ham. ... En ild går foran Ham og setter fiendene i flammer rundt Ham. Hans lyn opplyser verden. Jorden ser det og skjelver. Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn, foran Hans åsyn som er hele jordens Herre.” (Sal. 97,2-5)

Håp for de trofaste

Salmisten David har spurt: “Herre, hvem får bli i Ditt tabernakel? Hvem får bo på Ditt hellige berg?” Hvem kan bli stående på Din vredes dag? Hvem får bli med til himmelen? Svaret kommer i den samme salmen: “Den som vandrer ulastelig, som gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte. Den som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør ondt mot sin neste, og som ikke fører vanære over sin venn. I hans øyne foraktes den som er forkastet, men han ærer den som frykter Herren. Han sverger til egen skade uten å forandre eden. Han låner ikke ut penger mot rente, og tar ikke imot bestikkelser mot den uskyldige. Den som gjør alt dette, skal aldri rokkes!” (Sal.15)

De som har valgt Guds side, har gått med på Hans frelsesplan. De har bekjent sine synder og fått dem tilgitt, og de har er renset for synd og all urettferdighet ved Guds frelsende nåde. 6  De har vært trofaste til enden, og er rede til å tilbringe evigheten sammen med sin Frelser.

Jesus har gitt Sitt folk et løfte: “Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.” (Joh.14,2-3)

“Kom, dere som er velsignet av Min Far. Arv det riket som er gjort ferdig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For Jeg var sulten, og dere gav Meg mat. Jeg var tørst, og dere gav Meg drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok imot Meg. Jeg var naken, og dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere besøkte Meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til Meg. ... Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse Mine brødre, det gjorde dere mot Meg.” (Matt.25,34-36.40)

Paulus forteller om hva som vil skje med Guds folk når Jesus kommer igjen: “Jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som har sovnet inn [de som er døde], så dere ikke sørgersom de andre som ikke har noe håp. For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus, sammen med Ham.


For dette sier vi dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. For Herren Selv skal med et rop, med en over-engels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.

Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.” (1.Tess. 4,13-17)

Alle mennesker som opp gjennom historien har takket ja til Guds frelsestilbud og tatt et klart standpunkt for Ham, vil våkne opp fra dødens søvn og komme opp fra sine graver når Jesus kommer igjen. Sammen med de troende som lever når denne begivenheten inntreffer, vil de bli rykket opp i skyer for å møte Herren i luften. Det er viktig å huske på at Jesus aldri vil komme til å sette sine bein på denne jorden når Han kommer. Slik kan vi også unngå å bli bedratt.

Alle Guds barn vil bli rykket opp i luften og møte Jesus der, og Han vil ta dem med hjem til himmelen. Aldri mer skal de skilles fra Ham.

“Og så skal vi alltid være med Herren. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.” (v.17-18)

HMT

  1 Å blåse i basunen var et signal om å gjøre seg klar til strid. Gud bruker det som illustrasjon på hvordan Hans folk må våkne opp, bli klar over sine synder og gjøre seg rede til Hans komme.

  2 Gud gav israelittene Helligdomstjenesten for å vise dem hvordan frelsesplanen skulle fungere. Dyret som måtte ofres når noen hadde begått en synd, var et symbol på den kommende Messias som skulle ofres for verdens synder. Den uskyldige måtte dø for at den skyldige kunne gå fri. Helligdomstjenesten var derfor bare gyldig frem til Jesu død på korset. Da hadde skyggen møtt sitt motbilde, og noen flere ofringer var ikke nødvendig. Det var denne seremoniloven (helligdomstjenesten) som ble opphevet med Jesu død på korset, ikke De ti bud! Loven/ budene ble stadfestet. (Se Matt.5,17) Ønsker du mer informasjon om helligdomstjenesten, ta kontakt med oss på adressen på s.3

  3 Se Åp.12,7-12 og artiklene Dyret som kom opp av havet i OBADJA nr.1, 1999 og Kampen i himmelen i OBADJA nr.3, 2000

  4 Den evige pakten er den pakt Gud sluttet med menneskene allerede i Edens hage. Jesus skulle dø en stedfortredende død for oss, slik at vi kunne få tilgivelse og bli renset fra all synd. Dette innebærer det som står beskrevet i Hebr.8,10-12, hvor Gud sier at Han vil tilgi og glemme våre lovbrudd (synd = brudd på Guds ti bud, se 1.Joh.3,4) og skrive sin lov i våre hjerter og sinn, slik at de blir en del av oss og vi ikke synder lenger. (Se også artiklene Å redde liv og Guds fulle rustning i OBADJA nr.2, 1999) De mennesker som “aktet den evige pakten for intet”, er altså de mennesker som ikke ville ta imot frelsestilbudet. Det er de som har avvist Gud, Hans lov og Hans redningsplan. Disse vil selv måtte bære sin syndeskyld og straff.

5 Dessverre vil det, -slik som det har vært opp gjennom hele historien-, også være slik i endens tid at flertallet fornekter Gud og Hans lov. Når disse dør på “Herrens vredes dag”, vil det kun være et lite antall mennesker igjen som ikke vil bli rammet av straffen. Disse har tatt imot Jesus som sin Frelser. De har overgitt sin synd til Ham og tatt imot den nåde Han har tilbudt for å rense dem fra all synd. Disse kommer ikke til å være igjen på jorden når den er lagt øde og er uryddig og kaotisk, men de vil bli rykket opp i skyene for å møte sin Frelser i luften (se 1.Tess.4,16-17), og sammen med Ham vil de reise tilbake til himmelen, hvor de vil regjere med Ham i 1000 år. -Men dette vil vi komme tilbake til i et senere nummer!

  6 Guds nåde består av mye mer enn bare tilgivelse. Det er den kraft Han tilbyr menneskene så de kan vinne seier over all synd! Ved Guds nåde settes frelsesplanen ut i live (se pk.4) slik at Guds lov, De ti bud, blir skrevet i vårt hjerte og sinn, og på den måten blir en del av vår karakter. Guds ord forteller at Hans nåde “oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder”, mens vi venter på Jesu gjenkomst. “Han som gav seg selv for oss, for at Han skulle kjøpe oss fri fra all urettferdighet og rense for Seg Selv et eiendomsfolk, som har iver etter å gjøre gode gjerninger.” (Tit.2,11-14) Det er dette folket Han har renset, som står beskrevet i Salme 15. Det er disse som er rede for himmelen og til å tilbringe evigheten sammen med Frelseren. Å oppnå en slik tilstand som er beskrevet i Salme 15, er umulig for oss i egen kraft. Kun ved Guds nåde kan vi vinne en fullkommen seier! “For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skulle rose seg.” (Ef.2,8-9)

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006