Obadja

DE SISTE DAGER

av H.M.Trangerud

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Jeg er Alfa og Omega, Begynnel

sen og Enden, Den Første og Den Siste.” Åp.22,12-13

Jesus har sagt Han snart vil komme igjen, og for at vi skal vite når denne begivenheten nærmer seg, har Han gitt oss visse kjennetegn på de siste dager. “Lær denne lig nelsen fra fikentreet: Når grenene først er blitt myke og det kommer løv, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær; Han står for dørene!” (Matt. 24,32-33) La oss sammenlikne Jesu ord med verden idag, -kan vi vite at Han er nær?

Falske messiaser og profeter

Mens disiplene satt sammen med Jesus på Oljeberget, spurte de Ham blant annet om “hva skal tegn et på Ditt komme være, og på verdens ende?” (Matt.24.3) Jesus svarte med først å gi en advarsel mot store religiøse forførelser i kristen forkledning: “Se til at ingen forfører dere! For mange skal komme i Mitt navn og si: “Jeg er Kristus.” 1  Og de skal forføre mange.” (v.4-5)

Er dette noe vi ser mye av i dag? Svaret må unektelig bli ja. Alt fra mindre kjente personer med få tilhengere og mystiske sekter til større religiøse verdensledere som til og med blir sagt å være “Jesus selv på jord”, må sies å være en oppfyllelse av denne profetien.

Vi hører stadig om “Maria-åpenbarelser”, hvor “jomfru Maria” kommer med budskaper, -som dessverre altfor ofte er i strid med Bibelen, Guds ord-, eller viser seg for større forsamlinger, -også dette er en form for falsk Kristus. I katolsk tro og lære har “jomfru Maria” nærmest overtatt Jesu plass som vår mellommann og frelser. Men Bibelen forteller om Jesus at Han er “steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn [jødene], men som er blitt hoved hjørnesteinen. Og det er heller ikke frelse i noen annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.” (Apg.4,11-12)

Mange såkalte vekkelsesprofeter, og da særlig i de karismatiske kretser, utfører “helbredelser” og andre “mirakler” foran tusenvis av ekstatiske mennesker, ofte idet de roper ut Jesu navn. Til tross for dette, advarer Jesus oss mot å tro at alt som merkes med Hans navn eller bærer preg av å være et mirakel, er fra Gud.


“Hvis da noen sier til dere: “Se, her er Kristus!” eller “Der!” så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte 3  - om det var mulig. Se,Jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere: “Se, Han er i ørkenen!” da gå ikke ut dit. Eller “Se, Han er i de innerste rommene!” så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker like til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.” (Matt.24,23-27)

Vi skal ikke tro enhver ånd, men vi skal prøve åndene om de er av Gud (1.Joh.4,1). Hvordan kan vi gjøre dette? Hverken vår egen dømmekraft eller våre følelser vil strekke til for en slik oppgave. Vårt eneste sikre holdepunkt er Guds ord, den åpenbaring Han allerede har gitt til verden. “Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis de ikke taler som dette ordet, er det fordi det ikke er noe lys i dem.” (Jes.8,20 Eng.K.J.) At noe kalles “kristendom” eller “bibelsk” er ingen garanti for at det i virkeligheten er det. Det er ikke merkelappen som bestemmer kvaliteten, men selve produktet.

Andre tekster av betydning: Matt.7,21-23; Matt.7,15; Apg.20,29-30; Jes.9,16; 2.Kor.11,13-15; Matt.7,16.18; Matt.5,17-19

Kriger og rykter om krig

“Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. For folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike.” (Matt.24,6)

Også dette er noe vi ser i dag, og metoder og våpen blir stadig mer grusomme. Vi ser folkeslag reise seg mot folkeslag og rike reise seg mot rike, -og ikke minst, vi hører om det. Nesten daglig får vi det hjem til oss selv via media.

Hungersnød, pest og jordskjelv

Jesus sa også om de siste tider at “det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder.” (Matt.24,7)

Hungersnød - Ifølge FAO har verden nok ressurser til å gi nok ernæring til alle jordens mennesker. Likevel sulter en stor del av verdens befolkning, og det er særlig utviklingslandene som er rammet. Her er minst 20% av befolkningen underernært. Hvem har ikke sett bilder fra Afrika hvor tusenvis av mennesker sitter eller ligger i solsteiken, uten muligheter til å stille sin sult eller tørst, og med bare en langsom død i sikte?

Pest - Samme kontinent er også rammet av en voldsom pest. I mange land er så mye som 25% av befolkningen rammet av sykdommen aids, og denne epedemien vil ifølge eksperter øke i fremtiden. Også infeksjonssykdommen tuberkolose er på fremmarsj i våre dager. Det er en enorm økning i antallet antibiotikaresistente bakterier.

Denne, så vel som andre sykdommer, ble av legevitenskapen for en tid siden slått tilbake og holdt i tømmer, men sykdommene er nå på ny blitt et problem. I de siste 40 årene har det ikke blitt oppdaget et eneste nytt, effetktivt behandlingsmiddel mot tuberkolose, og tilfellet er ikke enestående. I tillegg ser vi at en rekke nye sykdommer har oppstått i løpet av de siste tiårene, sykdommer som det heller ikke finnes noen behandling for.


Jordskjelv - Det er ikke lenge siden flere tusen mennesker døde i et kraftig jordskjelv i Tyrkia. Dette har blitt etterfulgt av flere større og mindre jordskjelv rundt om i verden. Går vi noen hundre år tilbake i tiden, var det slettes ikke så vanlig med jordskjelv som det er idag. Kun den siste tiden har vi sett dette, -og var det ikke nettopp disse ting Jesus sa skulle være tegnene på at Hans komme er nær?

Men vi har fått flere kjennetegn enn dette.

Menneskene i de siste dager

Paulus har gitt en beskrivelse av hvordan menneskene og samfunnet vil være i de siste dager av jordens historie: “Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, forrædere, framfusende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud.” (2.Tim.3,1-4) Vi kan analysere hvert eneste ett av disse punktene og finne at de passer på samfunnet vårt i dag.

Men det som er ekstra bedrøvelig er at Paulus’ ord ikke bare dreier seg om verdslige mennesker, men de går mye dypere. Det er snakk om “kristne” mennesker, slike som bekjenner seg til å tro på Gud. Paulus forteller om dem: “De har en ytre form for gudsfrykt , men fornekter dens kraft.” (v.5) De bekjenner med munnen at de tror på Gud. Kanskje går de i kriken en gang i uken, synger salmer og bærer et kors rundt halsen. Men de fornekter den kraft som kommer fra Gud, og som virker på det menneske som har tatt imot Ham i sitt hjerte, renser ham fra synd og gjør seg utslag i edle ord, tanker og gjerninger.

Guds ord forteller oss at “den tid kommer da de ikke skal holde ut den su nne lære, men etter sine egne lyster hoper de seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre på sannheten, og de skal vende seg til eventyr [myter].” (2.Tim.4,3-4)

Igjen må vi huske at det ikke er merkelappen, men selve varen eller produktet som avgjør kvaliteten. Man kan ikke kalle noe “kristent” eller “bibelsk” dersom det består av verdslighet og synd. Men vi får vite at det i de siste dager vil være en utbredt falsk kristendom.

Andre tekster av betydning: Jes.58,1-14; 59,1-14; Matt.7,21-23; 2.Pet.3,3-9; 1.Joh.3,4-10.15-18; 5,2; Apg.26,18; Joh.8,31-36; Kol.2,8; Apg.22,16; Ord.1,23

Lovløsheten tar overhånd

På oljeberget fortsatte Jesus sin beskrivelse: “Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.” (Matt.24,12)


Gud har gitt klart uttrykk for hvor viktig det er at mennesker vender om fra synd og lovløshet, slik at Han kan gjøre dem lovlydige. (Dette er gudsfryktens kraft! Se også Hebr.8,10) Gjennom profeten Malaki har Gud gitt en viktig advarsel til de mennesker som lever i tiden før Jesu gjenkomst: “Husk på loven til Moses, Min tjener, den som Jeg bød ham på Horeb for hele Israel, med lover og dommer.” (Mal.4,4 -Les gjerne hele kap. 3 og 4) Det er her snakk om de ti bud, Guds lov og menneskehetens rettesnor.

Gud vil gjerne minne oss om dens evige gyldighet (se Sal.89,35; 111,7-8), og ber oss huske på den,slik Han gav den, slik vi finner den i Hans ord (2.Mos.20,3-17). Dette inkluderer også det fjerde bud, hviledagsbudet, som oppfordrer oss til å fortsette å holde den dagen Han helliget og velsignet etter skapelsen (v.8-11), -den syvende dags Sabbat.

Han minner oss spesielt på dette budet gjennom profeten Jesajas budskap til endetiden: “Så sier Herren: Ta vare på retten og gjør rettferdighet, for Min frelse er nær , den kommer, og Min rettferdighet blir åpenbart. Salig er det menneske som gjør dette og det menneskebarn som holder fast ved det, han som holder Sabbaten og ikke vanhelliger den...” (Jes.56,1-2 Se óg v.3-7)

Likevel får vi vite at lovløsheten (dvs. brudd på og likegyldighet overfor Guds lov), vil ta overhånd. Og nettopp fordi Guds lov er kjærlighet (se Rom.13,8-10), vil “kjærligheten bli kald hos de fleste.”

“De fleste” er akkurat det uttrykket sier det er, - de fleste. Ifølge Guds ord vil det ikke bli en verdensomspennende kristen oppblomstring i de siste tider. Heller ikke vil det bli en enkel tid, “for deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke,” og “han vet at han har en kort tid.” (1.Pet.5,8; Åp.12,12) I de siste dager skal det komme harde tider, og spesielt hardt blir det for dem som ønsker å holde fast på “Guds bud og Jesu tro.” (Åp.14,12)

Andre tekster av betydning: Sal.119; Joh.14,15.21.23; 17,17; Ord.28,4.9; 29,18; Fork.12,13-14

Da skal de utsette dere for trengsel...

I dag er det en populær tanke i mange kristne kretser at det før eller ved Jesu gjenkomst vil bli opprettet et “fredsrike” eller et “tusenårsrike” her på jorden. Men Jesus forteller at dette ikke er tilfelle. I tiden før Hans gjenkomst vil forholdene for de sanne kristne bli harde og problematiske. Flertallet vil gå imot dem.

“Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre.” (Matt.24,9-10)

“Bror skal overgi bror til døden og en far sitt barn. Og barna skal sette seg opp mot foreldrene og få dem drept. Og dere skal bli hatet av alle for Mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.” (Mark.13,12-13)

Men Gud vil ikke svikte de mennesker som har valgt å følge Ham. Han har løfter, både om kraft til å klare prøvelsene og om evig lønn til de trofaste. “Salige (velsignet) er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen . For slik forfulgte de profetene som var før dere.” (Matt.5,11-12) “-Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matt.28,20)


“Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom.8,37-39)

Andre tekster av betydning: Mark.13,1; Hebr.12,1-6;13,5-6; 2.Kor.12,9-10; Sal.121,7-8; Sal.27

Evangeliet om riket

“Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men Han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.” (2.Pet.3,9) Gud ønsker at alle mennesker skal få en sjanse til å vende om. Han vil at de skal leve. Han har allerede kjøpt dem fri fra syndens lønn, -som er døden-, med Jesu eget blod, og Han ønsker at alle skal komme til Ham og bli frelst.

Derfor vil Han også gi verden en siste advarsel før Sin gjenkomst. Når han kommer, er det for sent, for Han har Sin lønn med seg (Åp.22,12). Derfor sier Han: “Og dette evangeliet om riket 7  skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” (Matt.24,14)

Ikke bare skal evangeliet om frelse fra synd bli forkynt muntlig til hele verden, men Gud ønsker at uttrykket for Hans rike, Hans karaktertrekk, skal bli åpenbart i Hans folk som et vitnesbyrd for alle folkeslag. Når Hans karakter gjenspeiles i etterfølgernes hjerter, vil Han komme for å ta dem til seg.

Guds lov, de ti bud, er en refleksjon av Hans karakter. Han ønsker å skrive den i menneskenes hjerter (se Hebr.8,10), slik at Hans bilde, som gikk tapt ved syndefallet, vil bli gjenopprettet i menneskeheten. Dette budskapet ønsker Gud å bringe ut til verden, og Han ønsker å bruke sine etterfølgere, de Han har utvalgt. Men om selv disse som holder Hans bud, skulle tie, sier Han: “Jeg sier dere at om disse skulle tie, så skal steinene rope!” (Luk.19,40) Gud vil ikke la verden forbli uadvart.

Andre tekster av betydning: Esek. 18,31-32; Mark.13,10; Rom. 14,17-18; Joh.1,12; Luk.24,47

Dagen eller timen kjenner ingen

Vi kan se endetidstegnene, og vi kan vite at Jesu komme nærmer seg. Men selve dagen eller timen for sitt komme har Jesus ikke åpenbart. “Den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, men bare Min Far.” (Matt.24,36) Gjennom Sitt ord lar Han oss få vite at “Herrens dag kommer som en tyv om natten.” (2.Pet.3,10) Mens folk flest sover, kommer Han.

Han sammenlikner begivenheten med vannflommen på Noas tid og ødeleggelsen av byene Sodoma og Gomorra: “Slik det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneske sønnens dager: De spiste og drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken og vannflommen kom og ødela dem alle.

På samme måten var det også i Lots dager: De spiste, de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være den dagen Menneskesønnen blir åpenbart.” (Luk.17,26-29)

Fordi vi ikke vet når Jesus vil komme igjen, er det viktig at vi alltid er våkne og beredt. Det er også dette rådet Han selv gir oss: “Våk derfor! For dere kjenner ver ken dagen eller timen for Menneskesønnens komme.” (Matt.25,13)

“Og dette må dere gjøre da dere kjenner tiden, for nå er det på tide å våkne opp fra søvnen. For vår frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen. Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor legge av mørkets gjerninger, og la oss ta på oss lysets våpen.” ( Rom 13,11)

red.

  1 Ordet “Kristus”, som tilsvarer det hebraiske “Messias”, er gresk og betyr “den salvede”.

  2 Om Maria, -se følgende artikler i tidligere nummer: Hva sier Bibelen om døden? og En udødelig sjel? og Dyret som kom opp av jorden fra OBADJA nr.2,1999; Liv i døden og Når “en engel fra himmelen” forkynner et annet evangelium fra nr.3, 2000 Artiklene/ bladene kan bestilles!

  3 Om utvelgelse, -se artikkelen Blir man predestinert til frelse?, OBADJA nr.3, 2000

  4 FAO - FN’s landbruksorganisasjon

  5 Det er mange årsaker til dette. Høye priser, dårlige produksjonskår/ ressursmangel og befolkningsvekst (som skyldes av familier pga fattigdom velger å få flere barn for å sikre fremtiden) er noen av dem. Men kjærligheten til penger har også mye å si i denne sammenheng; en del land, f.eks. Canada, brenner eller på andre måter ødelegger store mengder korn for å holde markedsprisene oppe! (De kunne isteden ha gitt kornet til et u-land uten at dette ville ha berørt markedet i det hele tatt!)

  6 Om Guds kraft til å endre og foredle mennesket, -å frelse det fra synd-, se: Å redde liv og Guds fulle rustning fra OBADJA nr.2, 1999; En sann vekkelse og Når “en engel fra himmelen” forkynner et annet evangelium fra nr.3, 2000

  7 Om Guds rike, -se: Drømmen om et fredsrike fra OBADJA nr.1, 1999 (Artikkelen kan bestilles)

 

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006