Obadja

SATANS VAREOPPTELLING

av Tore Sognesfest

«Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen. Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, med hadde sin glede i uretten.» 2. Tess. 2, 9-12

Satans strategi er å jobbe på mange plan. I følge Åp. 12,12 vet han at han bare har en kort tid igjen, og han må spille sine siste kort på en slu måte.

Vi har nett passert et nytt årtusen. Egentlig er jo dette bare et tall som er tilfeldig og ukorrekt valgt, for i forhold til Kristi fødsel stemmer det ikke. Men det er bygget opp en forventning om ting som skal skje, og endetidsprofetiene i Bibelen gir ingen trøst for den som setter sin lit til jordiske makter. Hvis det er slik at Satan fikk 6000 år til rådighet etter syndefallet for å bedra menneske­heten, er det ikke usannsynlig at han i likhet med alle andre strateger har spart de viktigste våpnene til slutt.

Akkurat nå foretar han kanskje en vareopptelling for å se hva han har oppnådd så langt, og for å vurdere hvor han skal sette inn nye fremstøt for å oppnå flere “markedsandeler.”

Det er mange foruroligende ting som er i emning, ikke nødvendigvis av religiøs art, men også av miljø­messige og samfunnsmessige dimen­sjoner.

Miljøtrusselen øker. Det registreres økende smelting av is i Alpene. Den globale oppvarmingen og katastrofer knyttet til værfenomener øker, mange opplever at været ikke er slik det har vært tidligere. I fjor var det kulde­rekord i nord med -51 grader, mens det ble registrert varmerekord på Vestlandet januar med + 18 grader. World Watch Institute melder om stadig nye rekorder i vær og kata­strofer. Hullet i ozonlaget øker med alarmerende tempo. Fra 1997 til 1998 økte det med hele 15%. Jesaja 51,6 sier at: ».. jorden skal slites ut som klær, og de som bor der, skal dø som mygg».

Maktallianser inngås. Russland undertegnet i 1997 en pakt med NATO. FN og EU blir styrket. Økonomiske allianser inngås. Vi legger merke til fusjoner og oppkjøp av bedrifter og sammenslåinger av selskaper og interesseorganisasjoner som savner sidestykke i historien. Mer makt blir omtrent over natten samlet på få hender. Noe er i gjære...


På det religiøse planet venter mange på en verdensfrelser eller at noe spesielt skal skje ved overgangen til et nytt årtusen. Muslimene venter på sin Mohammed, New Agere venter på Lord Maitreya, store deler av kristenheten venter på at vi skal forberede et tusenårsrike her på jorden som skal stå klart når Jesus kommer igjen. Okkultisten Nostra­damus spådde en verdenskrig og verdens undergang i august ’99, men som alle andre falske profeter tok han feil.


Mange undrer seg i dag over pavens raske fremgang. »All verden undrer seg over dyret, og følger det», som det står i Åp. 13,3. Han kommer stadig sterkere på banen med søndagsappeller, og gjør avtaler med protestantene for å få dem tilbake til folden. Reformasjonen er visket bort etter 482 år, og protestantismen er på retur i de fleste kirkesamfunn. Den økumeniske ånden svever over kristenheten, og sannheten lider skipbrudd.

Søster White skriver: »Når protestantismen rekker sin hånd over kløften for å gripe romermaktens hånd, og når den strekker seg over avgrunnen for å gripe spiritismens hånd, når vårt land, under innflytelse av denne trefoldige union, kommer til å forkaste ethvert prinsipp i dets konstitusjon som en Protestantisk og republikansk regjering, og kommer til å gjøre det mulig å fremholde pavelige falskheter og bedragerier, da vet vi at tiden er inne for Satans utrolige virksomhet og at enden er nær.» (5 T 451)

Da jeg først leste dette sitatet, tenkte jeg at når dette en dag i den aller siste tid kommer til å skje, da ville det bli ett av de største bevis på at endetidens begivenheter går inn i sin aller siste fase. Da kom jeg nok til å sjokkeres tilstrekkelig slik at jeg blir rede.

Men i dag tror jeg knapt at noe sjokkerer oss nok til å rive oss ut av vårt jag og mas og mangel på tid. Vi er i en så dyp søvn at selv en trompet kan holde oss våkne bare en liten stund før vi sovner igjen. Det krever selvdisiplin og at vi drar oss selv i nakken og klyper oss i armen for at vi skal komme oss av toget som går med lynets hastighet... og ikke hoppe på igjen på neste stoppested!

Dere husker kanskje synet Ellen White fikk hvor hun sier: «Jeg ble vist et tog som gikk med lynets hastighet. Engelen ba meg se nøye etter. Jeg studerte toget. Det så ut som om hele verden var ombord, og at det ikke var en eneste tilbake. Engelen sa: «De blir bundet i bunter klare til å brennes.» ... (“Det er et godt land” s. 65)

Jeg tror at Jesus kommer mye snarere enn vi skjønner. Tingene skjer nå mye raskere enn vi tror. Vi er også blitt fortalt at de siste ting skal skje meget raskt.

En dag i 1998, i juli måned, annonserte de på Vatican Radio:

“Lutheranerne har nå forent seg med den Romersk Katolske Kirke og det ventes nå bare på at de andre protestantiske kirkesamfun­nene skal slutte seg til.”

Luthers arbeid er blitt reversert. Profetien har gått i oppfyllelse! EGW sa: «Når protestantismen rekker sin hånd over kløften for å gripe romermaktens hånd,...»

«Ja, men» sier du kanskje, «det er bare Lutheranerne som har forenet seg». «Hva med de andre protest­antiske kirkesamfunnene?» Vel, det er ikke noe problem, for de er allerede forenet med Lutheranerne, og jeg tror ikke det er lenge før vi hører om en full offentlig forening av alle protestantiske kirkesamfunn, kanskje med unntak av et lite samfunn som...


Jeg fikk tak i et par videoer for en tid siden, utgitt av et selskap som markedsfører de siste Maria-åpenbaringer på vegne av den katolske kirke. I den senere tid har stadig flere visjonærer eller medium, spesielt utvalgte av jomfru Maria, hatt åpenbaringer fra himmel­dronningen som forteller om de kommende tider og forberedelsene for det som snart skal skje. Åpen­baringene taler om følgende:

×

Tro, håp, kjærlighet og forsoning

×

Nødvendigheten av bønn og overgivelse til Gud – anger og om­vendelse

×

Det vil komme katastrofer og straffedommer fra Gud. Hvis ikke vi endrer kursen, vil straffe­dommene ramme oss.

×

Den paven vi har nå, vil bli den siste pave.

Videre blir vi oppfordret til å studere Åpenbaringens bok, der Maria utroper seg selv som kvinnen i

Åpenbaringen. Tegn og undere programmerer mennesker til å godta denne tolkningen, for eksempel:

1. Solfenomener . Solen pulserer i mange forskjellige farger

2. Fysiskehelbredelser. Kroniske og akutte lidelser blir helbredet.

(kreft)

3. Tilstandsendringer . Rosen­kranser skifter farge. Statuer av Maria og helgener blør eller gråter.

4. Stigmata . Visjonærer får synlige merker av Jesu sår etter kors­festelsen.

Maria forutsier også en stor vekkelse som vil komme, at åndens utgytelse vil bli like stor som på pinsefestens dag. Vilkåret er likevel at man ber rosenkransen og går til kirken/skrifter og holder budene slik kirken har lært dem. Dermed vil mirakler og tegn, samt troskap til kirkens forordninger, fort erstatte grundig bibelstudium.

Gjennom syner hevder visjonære katolikker at Jesus instruerer de kristne om å påvirke politikerne til å bringe landet tilbake til Gud. Skillet mellom stat og kirke må rives ned. Og hviledagen, søndagen, må rest­aureres.

Faktisk kan man se at den katolske kirke er i ferd med å overta deler av adventbudskapet. Mer moralsk levesett, Guds kommende straffe­dommer, økende katastrofer, sen­regnet, nødvendigheten av bønn og overgivelse, profeters ledelse.

Det er i all hovedsak to sentrale bedrag som vil skille seg ut: Sjelens udødelighet og søndagens hellighet. Den første baner veien for Maria og helgenenes troverdig­het, og den siste vil av­sløre hvilken makt man egentlig tilber.Dette har da også Ellen White forutsagt: »Ved hjelp av to store villfarelser – læren om sjelens udødelighet og søndagens hellighet – vil Satan bedra folk. Den første danner basis for spiritismen, den andre styrker forbindelsen med romerkirken. Protestantene i De forente stater vil være de første til å rekke hånden over svelget mot spiritismen. De vil også strekke seg ut over avgrunnen mot romerkirken. Under innflytelse av denne tre­dobbelte alliansen vil De forente stater følge i pavemaktens spor og trampe ned den enkeltes rett til å følge sin samvittighet.» MHK s. 453

Videre sier hun: »Fordi spiritismen mer og mer tar etter dagens gjengse kristendomsform, har den større mulighet til å bedra og besnære. Til og med Satan er omvendt, ifølge vår tids tankesett. Han vil vise seg som en lysengel (for eksempel Maria). Ved hjelp av spiritismen vil det skje mirakler. Syke vil bli helbredet og mange uforklarlige undere vil bli utført. Og fordi åndene gir seg ut for å tro på Bibelen og viser aktelse for kirkens ordninger, blir deres virksomhet anerkjent som en åpenbaring av guddommelig makt.»

Her ser vi at hvitt blir sort og sort blir hvitt. Satan er blitt protestant, og han vil om mulig føre de utvalgte vill.

Satans strategi er å jobbe på mange plan som mulig. Det gjør han til gagns. Han har narret kristenheten til å tro at alt kan forsvares i kjærlig­hetens navn. Endog homofilt praktiserende protestantiske prester. Med dette oppnår han flere ting:

×

Tanken om at mennesket er stadig i forandring, kulturen forandrer seg, likeså menneskers vaner. Mennesket er ikke hva det engang var. Det som før var synd, trenger ikke være det i dag. Gods ord kan tolkes som det passer seg i et samfunn i utvikling. Når man fratar Gud æren for skapelsen, blir dette resultatet. Paven har i dag godtatt evolusjonslæren.

×

Mennesker som framholder Guds bud og skriftens autoritet blir latterliggjort og beskrevet som ukjærlige. Hvitt blir sort og sort blir hvitt.

×

Konservative protestantiske prester som reagerer på denne utviklingen finner trøst hos den katolske kirke, som har et ufra­vikelig standpunkt til homofili og abort.

Et av de viktigste bedragene Satan kommer med, er å få folk til å stole på sine følelser i stedet for Guds ord. Og dette gjør han spesielt ved bruk av musikk. Han var ekspert på dette området mens han var i himmelen, og har studert menneskets reaksjon på musikalske stimuli i 6000 år.

Selv om rock og jazzmusikk nå gjen­nom­­syrer de fleste kirkesamfunn, var det ikke slik for noen få tiår til­bake. Før den karismatiske beveg­else i 1960-årene var rock- og jazz­musikk mest utbredt i pinsemenighet­ene.

Howard Goss, som var general­sekretær for De forente pinse­menigheter fram til 1951, forteller om den sterke virkning slik musikk hadde innenfor bevegelsen:

«Så langt jeg kjenner til, tror jeg vi var de første til å introdusere dette akselerer­te tempo inn i våre evange­l­iske sanger... Uten dette ville ikke pinse­bevegelsen kun­ne gjort de raske inn­­tog i hjertene til menn og kvinner som den gjorde.»

I 1991 advarte pinse­predikanten David Wilkerson kristenheten om farene ved den rocke­musikk som var i ferd med å invadere kirkesamfunn­ene:


«For cirka fire år siden ble jeg ganske så mismodig da mange pastorer åpnet menighetene sine for rockekonserter. Tenåringene ble ganske ville, de danset i midt­gangene og forsvant ut av møte­lokalet og inn i baksetene på bilene for å ha sex. I sin fortvilelse skrev foreldre til meg og sa: ‘Tenåringen min var tent for Gud. Og så brakte pastoren og ungdomspastoren inn disse ville gruppene, og jeg mistet sønnen min. Han er nå en frafallen. Han fikk smaken for okkult musikk — midt i vår egen menighet

Hvorfor er så denne musikken okkult?

I april 1990 dro en kristen ved navn Stephen Maphosah fra Zimbabwe i Afrika, ut på sin første reise til De forente stater. Da han skrudde på radioen og stilte inn på en kristen radiostasjon, ble han sjokkert da han hørte musikken som ble spilt:

«Jeg er svært følsom for rytmen i musikken fordi jeg som ung gutt spilte trommer i landsbyen vår under de religiøse ritualene. Den rytmen jeg spilte på trommen hadde til hensikt å drive djevleåndene inn i folk. Da jeg skrudde på en kristen radiostasjon i USA, ble jeg sjokkert. Den samme rytmen jeg pleide å spille for å påkalle de onde åndene, hørte jeg fra den kristne radio­s

tasjonen.»

I 1981 kjørte pastor Joe Meyers langs en jungelvei i Elfenbenskysten sammen med flere afrikanske pastorer i bilen. Han forteller:

«Jeg hadde nettopp fått et par kassetter fra vårt kirkesamfunns hovedkvarter. Disse kassettene var tiltenkt vår tenåringsdatter. Det dreide seg om innspillinger av flere ‘kristne’ rocke-artister. Da jeg hørte på disse kassettene, ble jeg svært urolig. . .men jeg ville ikke stole bare på min egen reaksjon. Jeg visste at de pastorer jeg reiste sammen med var svært følsomme overfor åndeverdenen (både gode og onde), så jeg bestemte meg for å spille disse kassettene for dem. Reaksjonen var umiddelbar og verbalt voldsom! En av pastorene stilte spørsmålet: ‘Mener du virkelig å fortelle oss at det er denne slags musikk som blir spilt i menighetene deres i Amerika?’ Jeg svarte bekreftende. Svaret hans var fylt med avsky og sinne: ‘Hvordan kan dere tillate menighetsmed­lemmene i Amerika å påkalle de onde ånder med musikken sin?’

Det er et velkjent faktum innenfor Ny Tid-bevegelsen at musikk er nøkkelen som åpner døren for åndeverdenen. En Ny Tid-skribent uttaler følgende:

«Når du først begynner din åndelige reise, blir du fortalt at du trenger å komme i kontakt med dine ånde-veiledere, og du lurer kanskje på

hvordan du skal klare det? Vel, de som befinner seg i åndeverdenen og som våker over deg og veileder deg vil alltid prøve å finne den letteste og mest energi-nyttige måte å kommunisere med deg. . . . Akkurat som kroppen din kan komme i resonans til musikk og reagere på den, vil du også oppdage at de åndelige veiledere bruker chakras på samme måte for å komme i kontakt med deg.»

Vi er midt oppi den samme utviklingen i vår eget kirkesamfunn i dag. Kanskje har dere lagt merke til dreiningen mot mer rytmisk musikk både ved gudstjenestene og andre sammenkomster. Noe som var utenkelig for noen tiår tilbake.


Det er ikke så kraftig som i pinse­bevegelsen. Men vi kommer etter... Vi er omtrent der Ten Sing var for 20 år siden.

Vi drar til andre kirkesamfunn for å lære å få menighetsvekst, vi stoler ikke lengre på den oppskriften som finnes i profetiens ånd. Med musikk, dans og drama skal ungdommen nås. Ordet om korset er vanskelig å marked­­s­føre i den nye tid, folk krever mer action og futt og fart enn før. Evangeliet er feiring og følelser. Evangeliet er sang og spill. Evange­liet er latter, fakter og halloi. Jesus er mirakelmann og supermann som dekker over alt med sin kjærlighet.

Hvis «evangelisering» går ut på å få verden til å like det vi holder på med, er oppskriften enkel: Gi den det den vil ha. Gi den sterke effekter, masse lyd, visuelle opplevelser, rytme og vibrasjoner. Gi ungdommene en identitet, kall dem gjerne for generasjon X, en egen gruppering med egne behov. Fortell dem at de trenger noe annet, et modernisert evangelium, der Jesus er cool og en man kan være kompis med og si hei til. Gi dem dyktige og populære artister med trøkk som trekker publikum, friske predikanter med appell. La dem danse og vise med fakter hvordan Jesus gjorde under. Det kalles «drama», og er ganske populært ute i verden. Gjør terskelen lav. Gjør det lett. Da vil verden trives og benkene fylles.

Hvordan skal de unge kunne omvende seg fra verden når verden er flyttet inn i menigheten? Hvor skal da Helligånden gjøre av seg? Som overbeviser verden om synd, rettferdighet og dom. Som virker i stillheten, og ikke trives i larmen. Hvor skal englene gjøre av seg, som trekker seg unna når verdens larm og støy får råde.

Jesus var aldri opptatt av vekkelse. Han var aldri resultatorientert. Dette kom som et resultat av en solid forkynnelse. Han sa selv nei til verden da Satan fristet ham. Og Han oppfordret andre til å fornekte sine egne selviske interesser. Han dekket ikke over noe, men fremholdt sann­heten som den var.

Men mange gikk bort, fordi det krevde for mye. Den rike unge mannen ble bedt om gi opp det som var kjært for ham. Det var ikke musikk, men rikdom og status. Den unge mannen fikk velge, og han valgte verden. Og Jesus lot ham gå. For sannheten lar seg ikke forme av verdens behov.

Men sannheten skal likevel bli prøvd. Og for noen skal sort bli hvitt og hvitt bli sort.

Ellen G. White sier: »Like før prøvetidens slutt vil der forekomme alle slags besynderlige ting. Det vil bli roping til trommer, musikk og dans. Sansene hos fornuftige vesener vil bli så forvirret at man ikke kan stole på at de fatter de riktige avgjørelser. Og alt dette blir kalt Den Hellige Ånds arbeid.»

Ved hjelp av verdensmusikkens suggererende, samlende, hypnotiske og vanedannende kraft får Satan det som han vil.

Historien gjentar seg. Ved tidens avslutning vil det åndelige Babylon igjen stille opp et bilde i likhet med det kong Nebukadnesar stilte opp for flere tusen år siden. Det moderne Babylon setter opp et bilde til dyret i Åp 13. I likhet med det gamle Babylon, utgjør musikken en integrert del av gudstjenesten til det moderne, åndelige Babylon. Trommer, elek­triske gitarer, keyboards og senti­mental hallelujasang er de virke­midler som blir brukt til å bryte ned kirkesamfunnenes barrierer i en verdensomspennende bevegelse som tar sikte på å forene katolikker, sovende protestanter og Ny Tid-spiritister i et siste angrep på Guds folk, hans Ord og hans Lov.


Ellen G. White sier i Signs of Times, 1897: «Makt er det siste virke­middelet til enhver frafallen religion. Først prøver den å virke attraktiv, slik Babels konge prøvde å bruke musikkens makt og ytre praktutfoldelse. Hvis disse attrak­sjonene, som var klekket ut av mennesker inspirert av Satan, ikke klarte å få menneskene til å bøye seg for bildet, var de sultne flam­mene i ildovnen klare til å fortære dem. Slik vil det også bli nå. Pavemakten har øvd sin makt til å tvinge menneskene til å adlyde seg, og det vil den fortsette med. Vi trenger den samme ånd de tre hebreerne i Daniel 3 var besjelet av i sin konflikt med hedenskapet.»

Hvorfor ikke ta vårt standpunkt med de tre hebreerne? De ville ikke bøye seg for rytmene. De ville ikke bøye seg for Babylon. Og de kunne ikke brenne opp i ildovnen!

Det vil heller ikke vi når vi setter vår lit til Gud og Hans ord! For Gud er mektigere!


Forfatteren av denne artikkelen har også skrevet en bok som heter: Musikkens Makt og kan bestilles hos Forlaget Mitt. http://www.mitt.no

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006