Obadja

EN SANN VEKKELSE

av Inunn Femsteinvik

”Og den røst som jeg hadde hørt fra himmelen, talte nå igjen til meg: Gå og ta den lille åpne boken av engelens hånd, han som står på havet og på jorden.

Jeg gikk til engelen og sa til ham at han skulle gi meg den lille boken. Han sier til meg: Ta boken og sluk den! Og den skal være bitter i din buk, men i din munn skal den være søt som honning.” Åp 10, 8-9.

Her er det tale om de kristnes erfaring i 1844. De fikk virkelig oppleve Guds ord og dens virkning. Den skulle først være søt og så bitter. Vi kan også spise Guds ord i dag. Dette førte til en sann vekkelse. La oss se på årsak og virkning til en sann vekkelse.

FØRST HØRE GUDS ORD.

”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.” Rom 10, 17.

Derfor takker vi alltid Gud for dette: Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneske ord, men som det i sannhet er, Guds ord, som virker i kraft i dere som tror.

La oss se på familien Harmon. Det var i denne familien Ellen G. White vokste opp i. En dag kom predikanten Miller til byen. Han hadde et helt spesielt og viktig budskap å forkynne. Han sa: “Jesus kommer igjen i himmelens skyer. Gjør dere klar til å møte Jesus.” Den første engels budskap ble spredt ut over jorden.

”Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer og tungemål og folk.

Og han sa med høy røst: “Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!” ÅP 14, 6.7

 

ANGER; SORG OVER SYND

 

Ellen var glad for at Jesus skulle komme, men hun var meget trist. Hun følte seg ikke beredt for Hans komme. Hun snakket med pastoren om det. Han nevnte: 1 Joh 1,9.” Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene. og renser oss fra all urettferdighet.”

Gud er kjærlig og ønsker å tilgi alle! Den Hellige Ånd hjalp Ellen til å tro at Jesus hadde tilgitt henne. Hun var nå fylt av glede. Hun ønsket å gi hele sitt liv til Gud og bli døpt. Etter det sa hun: “Syndene mine er vasket vekk. Jeg har aldri før vært så glad!” Sann lykke er det eneste Jesus som kan gi. Nemlig frelsen.

“Men jeg sier dere sannheten. Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

 

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og dom.” Joh 16,7.8

“For bedrøvelsen etter Guds sinn virker til omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død.” 2 Kor 7,10.

 

”Når vi så har disse løfter, mine kjære , så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt.” 2Kor 7,1

 

En sann anger og sorg over synd, vil føre til sann gudsfrykt. Dette er begynnelsen til en sann vekkelse.

 

YDMYKEELSE OG BEKJENNELSE

Satan prøvde å friste Ellen til å tenke at hun var for syndig (wicked) til at Jesus elsket og ville tilgi henne. Ellen knelte ned og ba til Jesus ”Å, Jesus du er så fullkommen og hellig. Hvordan kan du frelse meg? Jeg gjør gale ting hver eneste dag. Hvordan kan du frelse meg, Herre Jesus!” -Måtte dette være alle sin bønn. Bare vi kunne bli så ydmyke og Gud være vår styrke. Jesaja sa det samme da han så Guds herlighet. “Ve meg! Jeg

er fortapt!” Se Jesaja 6,1-7. De innså alle sin syndige tilstand. Jesus hørte hennes bønn. En natt gav Gud henne en drøm. Ellen drømte at hun så en dør åpne seg i rommet. Inn gikk en nydelig syngende engel. Han kom og spurte: “Ønsker du å se Jesus? Han er her.” “Å, ja,” sa Ellen og hoppet ut av sengen. “Jeg ønsker å se Jesus noe mer enn noe annet i hele verden!” Engelen sa. “Følg meg.” Han ledet Ellen opp en trapp, hun aldri før hadde sett. Til slutt kom de til en dør. Engelen åpnet døren og sa: “Han er her.” Ellen gikk inn og der var den mest herlige skapningen. Etter å ha sett i hans øyne viste hun at Jesus stod foran henne. Hun falt ned for Jesus. Han la sin hånd på henne og sa med myk stemme: “Vær ikke redd.” -Jesus sier det samme til oss i dag. Jesaja hadde en lignende opplevelse. Se Jes 6,1-6. Ellen ble fylt med glede og fred. Hennes frykt var vekk. Hun viste at hun kunne stole på Jesus og at han ville frelse henne.

Jesus har åpnet en vei til seg, mellom oss og ham. ( Joh 14,6.) Han ønsker å hjelpe oss å fjerne synd og frykt. Og da blir vi fylt med tro og glede, akkurat slik som Jakob.

Jakob hadde syndet ved å ta førstefødselsretten fra Esau og måtte flykte hjemmefra. Jakob hadde mistet alt og var helt sikkert redd. Der han lå med steinen under hodet, gav Gud ham en drøm.

“Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren stod over den og sa: ”Jeg er Herren , din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ætt.

Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, og mot nord og mot sør. Og i deg og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes.

Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.”


Da Jakob våknet av sin søvn, sa han: “Sannelig, Herren er på dette sted og jeg viste det ikke.” 1Mos 28,12-16.

Gud gav Jakob håp om en lys fremtid. Han så hjertet til Jakob. Han hadde angret det gale han hadde gjort.( Se 1 Mos 33.)

Og Han sa til ham: “Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.” Joh 1,52.

Jesus sier til ham: “Jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten om meg.” Joh 14,6.

pard

VI TRENGER TRO PÅ JESUS.

 

“Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

” Joh 3, 14- 16.

“Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror har evig liv.” Joh 6,47.

 

“Du tror at Gud er en. Du gjør vel! Ogs

å de onde tror det -og skjelver. Men vil du vite, du uforstandige menneske: Troen uten gjerninger er unyttige. Ble ikke Abraham, vår Far, rettferdiggjort av gjerninger, da han ofret Isak sin sønn på alteret?

Du ser troen virker sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullommen ved gjerningene. Og skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dere ser at menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro.” Jak 2, 19-24.

HVA GJØR DETTE MED OSS.

Ellen, Sara og Elisabeth begynte å lage hatter og selge dem. Så snart Sara og Elisabeth kom hjem fra skolen og hadde gjort pliktene sine, satte de igang med å lage hatter. De gav pengene til dem som trykte blader om Jesu snare gjenkomst. Ellen var glad for å gi de 24 cent hun hadde tjent ved å selge en hatt hver dag, fordi hun ville fortelle andre om Jesu snare gjenkomst. Hvor mye må ikke mange av oss bli skamfulle. Vi gjør nesten ikke en eneste ting.

“Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.” Matt 7,24.

Kristi kjærlighet tvinger oss til å bry oss om andre når vi vet alt Jesus har gjort for oss. Se: 1 Pet 2, 21-24 og Filp 2, 5-8. Vi vil gjøre noe for at de kan oppleve Guds ord, det søte. Åp 10,9 og 2 Kor 5,14.

“På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.” Joh 5, 2.3

“Kjærligheten gjør ikke neste noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.” Rom 13,10.

BØNN OG GUDS ÅND.


Apostlene samlet seg i Jerusalem. De var sammen og utholdende i bønnen. Jeg tror denne bønnen var lik Daniels bønn (Dan 9), fylt med anger og bekjennelse av synden. De hadde nettopp opplevd å svikte Jesus og se ham dø. Og de ba sikkert om Den Hellige Ånd, til å gi dem kraft til å leve det kristne liv og fortelle om Jesus.

“Vi er hans vitne om dette, og det er også Den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham.” Apg. 5,32. De fikk Den Hellige Ånd og begynte å snakke ulike språk, mens de forkynte Guds ord. Se Apg. kap.1,2 Det ble lagt til omkring 3000 personer til menigheten, den dagen. Apostlenes forkynnelse ble så sterk, at det stakk dem i hjertet. De ble omvendt og døpt. Dette var resultatet av disiplenes “brann” for Jesus. “For bedrøvelsen etter Guds sinn virker til omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Se hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn: iver, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nidkjærhet, ja straff! På alle måter har dere vist dere rene i denne saken.

” 2 Kor 7, 10-11.

BARE GUD KAN GJØRE DETTE (om vi ber om det)

“For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

” Ef 2, 8-10.

“Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi.” Fil.1,6.

“Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.” 2 Kor 5,17.

“Da fariseeren spurte ham om når Guds rike skulle komme, svart han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.

” Luk 17, 20-21.

“Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd.” Rom.14,17.

“Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?

Dersom noen ødeleger Guds tempel, da skal Gud ødelege ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.” 1.Kor 3,16-17.

“Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster.Men bli fornyet i ånd og sinn. Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.

” Ef 4, 22-24.

I DAG.

Jesus ønsker berede et folk til å bære fram Guds budskap. Han ønsker et folk som vil gjenspeile ham og være beredt for himmelen. En sann vekkelse må skje i våre liv, hvis vi skal være beredt for himmelen.

2. Pet 3,9-15:

“Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. Da nå alt går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt,

mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smeltes i brann.

Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred. Og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt.”

Kilde: Mabel R. Miller: ”Ellen. The girl with two Angels”

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006